Wizja bez działania jest marzeniem.

Działanie bez wizji jest tylko wspomnieniem czasu.

Tylko wizja wraz z działaniem może zmienić świat.

Baker

 

Wizja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łapach

                                  

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łapach jest szkołą nowoczesną, otwartą na środowisko, przyjazną i bezpieczną, wyposażoną w nowoczesne środki nauczania.

Posiada ładne, funkcjonalne urządzone otoczenie.

Dysponuje bardzo dobrą bazą sportowo-rekreacyjną służącą dobremu rozwojowi fizycznemu uczniów i wypoczynkowi nauczycieli w środowisku lokalnym.

Wyposażona w salę gimnastyczną, siłownię, boiska, korty tenisowe, plac zabaw dla najmłodszych, lodowisko zimową porą.

W szkole funkcjonują gabinety: lekarski, stomatologiczny, logopedyczny, psychologa, rehabilitacji ruchowej.

Program szkoły jest ukierunkowany na ucznia, jego potrzeby i zainteresowania. Zawiera bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych umożliwiających wszechstronny rozwój ucznia.

Uczniowie korzystają z nowoczesnych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej mają dostęp do pracowni komputerowej i komputera w każdej pracowni i bibliotece. Pracują metodami aktywnymi.

Nad rozwojem ucznia czuwa wykwalifikowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.

Szkoła jest pozbawiona barier architektonicznych. W klasach integracyjnych uczą się dzieci niepełnosprawne.

Rodzice są bardzo zaangażowani w proces wychowawczy i dydaktyczny szkoły.

W szkole panują: dobry klimat i partnerskie stosunki.

 

MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W ŁAPACH

 

ul. Polna 9 im. Jana Papieża Jana Pawła II

 

„W wychowaniu chodzi właśnie o to,

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem

-o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał;

aby więcej poprzez wszystko, co ma co posiada,

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,

to znaczy, ażeby również

umiał bardziej być

nie tylko z drugim, ale i dla drugich”

Jan Paweł II

 

· Jesteśmy Szkolą Powszechną. Publiczną dostępną dla wszystkich.

   Za podstawę przyjmujemy uniwersalne zasady etyki.

   W programach naszej szkoły witamy szczególnie serdecznie dzieci

   niepełnosprawne.

· Zapewniamy każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego

   wszechstronnego rozwoju, przygotowując go do aktywnego życia

   w rodzinie i społeczeństwie w oparciu o zasady tolerancji, demokracji

   sprawiedliwości i solidarności.

   Wychowujemy i kształtujemy człowieka odpowiedzialnego, szanującego

   Polskie dziedzictwo kulturowe. Otwartego na świat.

· Naszym atutem jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna

   oraz nowoczesna baza dydaktyczna i rehabilitacyjna.

· Preferujemy zdrowy styl życia.

· Chcemy dać społeczeństwu człowieka wrażliwego, z zarazem umiejącego

   odnaleźć się w zmieniającej się rzeczywistości.

· Wyposażamy wychowanków w umiejętności i wiedzę, która pozwoli

   znaleźć im swoje we współczesnym świeci, wzbudzając wiarę we

   własne siły i możliwości, zachęcając do samodoskonalenia.

· Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala nam na aktywną współpracę

   ze środowiskiem lokalnym...

 

 

Nasz absolwent

-ambitny, ciekawy świata;

-odpowiedzialny, koleżeński, wrażliwy;

-komunikatywny, opiekuńczy, tolerancyjny;

-zaradny, samodzielny, realista;

-będzie znał i stosował uniwersalny system wartości;

-będzie przekonany, że „jest kimś i ma prawo do samookreślenia”