W NASZEJ ŚWIETLICY

„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,

lecz wyzwalajmy aktywność.

Nie każmy myśleć, lecz stwarzajmy warunki

do myślenia,

Nie żądajmy, lecz przekazujmy.

Pozwólmy dziecku pytać

i powoli rozwijajmy jego umysł tak,

aby samo wiedzieć chciało.

 

                                    Janusz Korczak

WAŻNE INFORMACJE

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Karta zgłoszenia do świetlicy

Karta zgłoszenia na obiady

Główne zadania świetlicy realizowane w ciągu całego roku szkolnego:

 

-        właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach,

-        kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie,

-        rozwijanie zainteresowani oraz pogłębianie zdolności uczniów,

-        wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,

-        udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,

-        organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki,

-        współpraca i współdziałanie z domem, środowiskiem lokalnym,

-        zajęcia sportowe i rekreacyjne,

-        zajęcia komputerowe,

-        zajęcia w grupach zainteresowań,

-        opieka nad dożywianiem.

 

 Obowiązki wychowawcy świetlicy:

 

1. Wychowawca świetlicy, który otrzymuje stosowne pismo informujące o zwolnieniu ucznia ze świetlicy,  odnotowuje w dzienniku zajęć nieobecność ucznia.

2. Otrzymane pismo przechowuje w segregatorze z dokumentacją uczniów.

3. Wychowawca świetlicy nie może zwolnić ucznia na podstawie telefonu od rodziców, opiekunów.

Odpowiedzialność za ucznia zwolnionego z zajęć świetlicowych ponosi Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć:    

 

·         zajęcia plastyczno-manualne (rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, itp.); 

·         żywe słowo ( recytacje, rozmowy tematyczne, wizyty w szkolnej bibliotece );

·          zabawy umysłowo - dydaktyczne (zabawy słowne, krzyżówki, rebusy,  zgadywanki, warcaby, puzzle, gry edukacyjne);

·         zajęcia muzyczne (śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem);

·          zabawy rekreacyjno-ruchowe (zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe);

·         zajęcia rozrywkowe (zabawy okolicznościowe, konkursy,);

·         zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych (oglądanie bajek, programów dla dzieci);

·         zajęcia komputerowe.

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach

 

 

I Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej.

 

1.    Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie z klas I-III, w tym w szczególności uczniowie:

- obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo

- rodziców (prawnych opiekunów) samotnie wychowujących dziecko pracujących zawodowo

2.    Na karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy wymagane jest poświadczenie z zakładu pracy potwierdzające aktualne zatrudnienie rodziców (prawnych opiekunów) – pieczątka z zakładu pracy 

3.    Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy i ważne informacje dostępne są w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły oraz u wychowawców świetlicy.

4.    Prawidłowo wypełnione karty zgłoszenia dziecka do świetlicy przyjmowane są w sekretariacie szkoły i u wychowawców świetlicy w dwóch terminach:

- marzec-kwiecień

- druga połowa sierpnia.

5.    Kwalifikacji dzieci do świetlicy dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:

-wicedyrektor szkoły

-kierownik, wychowawca świetlicy

6.    Lista dzieci przyjętych do świetlicy w danym roku szkolnym będzie sporządzona do 30 sierpnia każdego roku i umieszczona na tablicy ogłoszeń 1 września.

 

 II Procedury postępowania w przypadku występującej wśród wychowanków świetlicy agresji słownej.

 

1.    Wychowawca  świetlicy każdorazowo interweniuje, upominając ucznia.

2.    Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do podjęcia przyjętych przez zespół i uczestników świetlicy działań wychowawczych wobec ucznia stosującego agresję słowną.

3.    W przypadku braku skuteczności podjętych działań, wychowawca świetlicy informuje rodziców i wychowawcę klasy o negatywnym zachowaniu ucznia oraz sporządza notatkę służbową w dzienniku świetlicowym danej grupy.

 

III Procedury postępowania w przypadku występującej wśród wychowanków świetlicy agresji fizycznej.

 

1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interwencji – izolacja uczestników zajścia, przeprowadzenia z nimi rozmowy oraz powiadomienia wychowawcy klasy i rodziców o zdarzeniu.

2. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową  w dzienniku świetlicowym danej grupy.

3. W razie konieczności wychowawca świetlicy powiadamia dyrektora szkoły, pedagoga oraz w skrajnie trudnych sytuacjach wzywa policję i pogotowie ratunkowe.

4. W przypadku powtarzającej się agresji fizycznej tego samego ucznia następuje skreślenie z listy uczestników świetlicy.

 

IV Procedury postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów.

 

1. Wychowawca świetlicy powiadamia o zajściu wychowawcę klasy i rodziców oraz sporządza notatkę służbową w dzienniku świetlicowym danej grupy.

2.    Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do podjęcia przyjętych przez zespół i uczestników świetlicy działań wychowawczych wobec ucznia niszczącego mienie.

3.  Sprawca jest zobowiązany do naprawienia szkody.

4.  W przypadku powtarzającej się sytuacji niszczenia mienia przez tego samego ucznia następuje skreślenie z listy uczestników świetlicy.

5.  Za wartościowe przedmioty przyniesione do świetlicy, wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności. 

 

V Procedury postępowania w przypadku kradzieży.

 

1. Gdy ma miejsce kradzież wśród uczniów na terenie świetlicy, wychowawca świetlicy przeprowadza rozmowę z poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia i sporządza notatkę służbową w dzienniku świetlicowym danej grupy.

2. Wychowawca informuje o zajściu pedagoga szkolnego, który przeprowadza rozmowę z rodzicami o ewentualnych działaniach profilaktycznych.

3. W przypadku wyjaśnienia zajścia, sprawca jest zobowiązany do naprawienia szkody, zostaje ukarany zgodnie ze statutem szkoły, a jego rodzice zostają powiadomieni o zajściu.

4. Na wniosek dyrektora szkoły o dokonanym przestępstwie zostaje powiadomiona policja, a wychowawca świetlicy zabezpiecza dowody dokonanego czynu.

5. W przypadku powtarzających się kradzieży tego samego ucznia następuje skreślenie z listy uczestników świetlicy.

VI Procedury postępowania w przypadku  opuszczenia świetlicy bez pozwolenia.

 

1.  Wychowawca świetlicy powiadamia wychowawcę klasy i rodziców.

2.   W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem w celu przypomnienia regulaminu świetlicy.

3.   Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w dzienniku świetlicowym danej grupy.

4.   W przypadku trzeciego opuszczenia świetlicy bez pozwolenia uczeń zostaje czasowo zawieszony (na okres 2 tygodni) w prawach uczestnika świetlicy. W tym czasie rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki.

 

VII Procedura postępowania w przypadku pozostania dziecka w świetlicy po godzinach pracy.

 

1. Rozmowa z uczniem o ustalenie przyczyny pozostania w świetlicy.

2. Telefoniczne poinformowanie rodziców lub najbliższych o miejscu przebywania dziecka.

3. W przypadku braku kontaktu z rodziną lub z opiekunami dziecka powiadomienie policji.

4. Wychowawca świetlicy informuje o zaistniałem sytuacji kierownika świetlicy.

5. Oczekiwanie na odbiór dziecka przez dorosłego członka rodziny lub opiekuna.

 

VIII Procedury postępowania przy zwalnianiu dziecka z zajęć świetlicowych.

 

Procedura dotyczy postępowania w przypadku konieczności zwolnienia ucznia ze świetlicy w czasie, kiedy powinien w niej przebywać: przed lub po lekcjach.

Obowiązki ucznia:

1. Podczas każdorazowego zwolnienia z zajęć świetlicowych, uczeń powinien posiadać stosowną informację (na piśmie) od rodzica lub opiekuna o konieczności zwolnienia z czytelnym podpisem i datą oraz numerem dowodu osobistego.

2. Wymieniony dokument uczeń powinien przedstawić wychowawcy świetlicy lub kierownikowi świetlicy.

3.  Jeżeli zwolnienia dokonano na podstawie telefonu od rodziców (opiekunów prawnych), uczeń w dniu następnym powinien dostarczyć wychowawcy pisemne potwierdzenie od rodziców (prawnych opiekunów) z czytelnym podpisem i datą oraz numerem dowodu osobistego. W wyjątkowych sytuacjach!

 

IX Procedury postępowania w przypadku kiedy ucznia odbiera osoba, która spożywała alkohol lub jest        nietrzeźwa.

1.    Przeprowadzenie rozmowy na temat odbierania i odpowiedzialności za dziecko, poinformowanie o konsekwencjach takich sytuacji.

2. Spisanie protokołu.

3.  Powiadomienie kierownika świetlicy lub dyrektora szkoły, pedagoga.

4. Jeżeli istnieje możliwość, zawiadomienie innych opiekunów, by odebrali dziecko.

5. W przypadku, kiedy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka wezwanie policji.

6. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić wychowawcę klasy i kuratora, jeśli nad rodziną sprawuje opiekę kurator.

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci rodziców pracujących.

1.    Świetlica jest czynna w godz. 630-800 i 1130-1630.

2.    Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania przez osoby uprawnione.

 Dziecko musi być odebrane ze świetlicy do godz. 1630 !

3.    Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy ( zaznaczenie na liście obecności).

4.    Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice, opiekunowie prawni lub osoby upoważnione przez nich na karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie rodziców.

5.    Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu i zabawek stanowiących wyposażenie świetlicy (Regulamin Dobrego Zachowania).

6.    Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej wartościowe przedmioty.

7.    Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy materialnie odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.

8.    Nauczyciele-wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania zaistniałych trudności wychowawczych.

9.    Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy proszeni są o systematyczne wpłaty na tzw. „fundusz świetlicy”. Istnieje możliwość wpłaty z góry na kilka miesięcy. Gromadzone fundusze przeznaczone są na zakup materiałów piśmiennych, artykułów do prac i zajęć artystycznych, organizację świetlicowych  konkursów oraz na inne cele.

10. W przypadku wielokrotnego nieprzestrzegania Regulaminu Dobrego Zachowania w świetlicy istnieje możliwość zawieszenia uczęszczania dziecka do świetlicy, a w uzasadnionych przypadkach skreślenie z listy.

OBOWIĄZKI ŚWIETLICZAKÓW

  

1. DZIECKO  MOŻE  WYJŚĆ   WCZEŚNIEJ  ZE ŚWIETLICY TYLKO NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZWOLNIENIA RODZICÓW

2.  W  ŚWIETLICY  ROZMAWIAMY CICHO, NIE KRZYCZYMY

3.  AKTYWNIE UCZESTNICZYMY W ZAJĘCIACH

4.  NIE RZUCAMY ZABAWKAMI LUB INNYMI PRZEDMIOTAMI

5.  NIE BIEGAMY PO SALI

6.  NIE BIJEMY SIĘ – PROBLEMY I KONFLIKTY  NATYCHMIAST ZGŁASZAMY NAUCZYCIELOM

7.  NIE WYCHODZIMY  ZE  ŚWIETLICY  BEZ  POZWOLENIA  NAUCZYCIELA

8.  DBAMY O  ZABAWKI,  GRY  I INNE  SPRZĘTY, KTÓRE SĄ  W  ŚWIETLICY

9.  NIE BIERZEMY ZABAWEK  BEZ ZEZWOLENIA  NAUCZYCIELA

10.  NIE  BIERZEMY  CUDZYCH  RZECZY  BEZ  ZGODY  WŁAŚCICIELA

11.  WIEM, ŻE ZNISZCZONĄ   ZABAWKĘ  LUB  GRĘ  MUSZĘ ODKUPIĆ

12.  PO ZABAWIE  ODKŁADAMY  WSZYSTKO  NA  MIEJSCE

13.  STARANNIE ODRABIAMY ZADANIA DOMOWE

14.  DBAMY  O  PORZĄDEK  WOKÓŁ  SIEBIE – SPRZĄTAMY PO SOBIE

15.  JEMY I PIJEMY TYLKO PRZY STOLIKACH

16.  NIE PRZYNOSIMY DO SALI ORANŻADEK W PROSZKU  LUB  INNYCH  PRODUKTÓW  SYPKICH ORAZ LODÓW

17.  POMAGAMY MŁODSZYM KOLEŻANKOM I KOLEGOM

18.  JESTEŚMY  ŻYCZLIWI  I  KOLEŻEŃSCY

19.  NA PODWÓRKU, NA PLACU ZABAW  DBAMY BEZPIECZEŃSTWO  SWOJE I INNYCH

 

REGULAMIN 

 KORZYSTANIA   ZE   STOŁÓWKI    SZKOLNEJ

Obiady wydawane są w godzinach 11.30-12.55

 

I przerwa obiadowa:              11.30- 11.50     KLASY:  I,  II,  III   

II przerwa obiadowa:                 12.35- 12.55     KLASY:  IV,   V,  VI

 

UCZNIOWIE Z KLAS IV, V, VI,

 

KTÓRZY KOŃCZĄ ZAJĘCIA PO CZTERECH  GODZINACH LEKCYJNYCH

 

SPOŻYWAJĄ POSIŁEK OD GODZINY  11.50       (PO I PRZERWIE OBIADOWEJ)

 

·   Wszystkich przebywających w stołówce zobowiązuje się do kulturalnego zachowania,

 

NIE ROZMAWIAMY PODCZAS POSIŁKU

 

·         W stołówce mogą znajdować się tylko osoby spożywające posiłek,

 

pozostałych (rodziców, opiekunów, kolegów) prosimy o pozostanie przed stołówką.

 

·         Po spożyciu posiłku korzystający ze stołówki odnoszą naczynia do zmywalni.

 

·         Uczniowie przebywający w stołówce słuchają zaleceń pracowników szkoły

 

·         (nauczyciela dyżurującego, pań obsługujących kuchnię) i stosują się do nich.

 

·         Opłaty za obiady przyjmowane są  do 10-tego każdego miesiąca w gabinecie

 

·         intendentki szkolnej   (I piętro)

 Za nieprzestrzeganie regulaminu stołówki uczniowi grozi obniżenie oceny z zachowania.

 

ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ  nr 1 w ŁAPACH

 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

MIESIĄCE

TYGODNIE

DATY

BLOKI TEMATYCZNE

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ

1

1 – 4

W szkole po wakacjach

2

7 – 11

Jesteśmy gospodarzami świetlicy

3

14 – 18

Wspomnienia z wakacji-

4

21 – 25

Kartki z różnych stron

 

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK

1

28 – 02

Bezpieczna droga do szkoły

2

5 – 9

Kultura życia codziennego

3

12 – 16

Moja Pani – nasz wychowawca

4

19 – 23

Witamy jesień

5

26 – 30

W jesiennym nastroju

 

 

 

 

 

LISTOPAD

1

2 – 6

Pamiętamy o tych, co odeszli

2

9 – 13

Święto Niepodległości

3

16 – 20

Misiaki, pluszaki

4

23 – 27

Andrzejkowe tradycje

 

 

 

 

GRUDZIEŃ

1

1 – 4

W świecie bajek

2

7 – 11

Mikołajki

3

14 – 18

W oczekiwaniu na święta

 

 

STYCZEŃ

1

7 – 15

Rozpoczynamy Nowy Rok.

Karnawał w świetlicy.

2

18 – 22

Bezpieczne ferie zimowe

 

 

LUTY

1

8 -12

Zima lubi dzieci

2

15 – 19

Dokarmianie ptaków i zwierząt zimą.

3

22 – 26

Lubione zabawy

 

 

MARZEC

1

1 – 4

Przedwiośnie

2

7 – 11

Bezpieczni  w sieci

3

14 – 18 +21+22

Wielkanocne tradycje

 

 

 

 

 

KWIECIEŃ

1

4 – 8

Stop przemocy

2

11 – 15

Wiosenne kwiaty. Powitanie wiosny

Powrót skrzydlatych przyjaciół.

3

18 – 22

Dzień Ziemi

4

25 – 29

Majowe święta

 

 

 

 

 

MAJ

1

4 – 6

W bibliotece jak w domu

2

9 – 13

Dni książki

3

16 – 20

Moje hobby

4

23 – 24 – 25 + 30 – 31   (BOŻE CIAŁO)

W krainie fantazji.  Fantazja w świecie poezji

 

 

 

 

 

CZERWIEC

1

1 -3

 W świecie dziecięcych zabaw

2

6 – 10

Sport, zdrowie i higiena

3

13 – 17

Podróże małe i duże

4

20 – 24

Jak spędzić bezpiecznie wakacje

 

 

 

Witamy w świetlicy

 

 

    Świetlica szkolna to miejsce odpoczynku, zabawy, nauki, rozwoju zainteresowań. Słowa Janusza Korczaka przyświecają nauczycielom pracującym w świetlicy, którzy dbają o to, żeby dzieci czuły się w niej dobrze i bezpiecznie.

 

Nasza sala

 

Na początku września nasza sala dzięki pomysłowości i zaangażowaniu nauczycielek świetlicy zyskała nowy, przyjemny i kolorowy wygląd.

 

.

 

Wesołe Świetliki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE W ŚWIETLICY

1.   Pasowanie na Świetliczaka – przyjęcie uczniów klas pierwszych do świetlicowego grona.

 

 

2.   Andrzejkowe Wróżby.

3.   Mikołajki.

4.   Zabawa Karnawałowa.

KONKURSY Z NAGRODAMI:

·         Całoroczny konkurs „Super dyżurny”,

·         Całoroczny konkurs „Wzorowy świetliczak”

·         „Mój najwspanialszy dzień wakacji” – świetlicowy konkurs plastyczny,

·         „Najpiękniejsza ozdoba świąteczna 2015” – świetlicowy konkurs plastyczny.

·         Konkurs kolęd i pastorałek –„ Hej kolęda, kolęda”

 

PRZEDSTAWIENIA  - INSCENIZACJE

 Dzieci ze świetlicy pod kierunkiem pani mgr Danuty Tyszki przygotowały dwie inscenizacje:

- z okazji Pasowania na świetliczaka „ Fik Myk szuka mieszkania”

- z okazji świąt Bożego Narodzenia „Dziewczynka z zapałkami z dobrym zakończeniem”.

           WYCIECZKI:

·         Wycieczka do Fikolandu w Białymstoku

 

 

·         Zwiedzanie wystawy klocków LEGO w Białymstoku

          PROJEKTY:

·         Udział świetliczków w projekcie czytelniczym prowadzonym przez bibliotekę szkolną  pt: „ Czytam sobie w bibliotece”.  Projekt obejmował zajęcia czytelnicze pt: „ Księżyc na tapetę” oraz przygotowanie inscenizacji pt: „Sięgnij po książkę”, a także oglądanie bajek i filmów edukacyjnych.

 

 

 


 

ARCHIWUM ŚWIETLICA