Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników uczniom

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Łapach.

 

1. Darmowe podręczniki do nauczania w szkole podstawowej są własnością szkoły.

2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne w wersji papierowej.

3. Odbioru podręczników z biblioteki  na początku roku szkolnego dokonuje wychowawca w klasach I-III na podstawie protokołu przekazania , w klasach IV-VI uczniowie odbierają indywidualnie.

4.Przed zakończeniem roku szkolnego zwrotu podręczników do biblioteki (po uprzednim zebraniu ich od uczniów) dokonuje wychowawca w klasach I-III, uczniowie klas IV-VI dokonują zwrotów indywidualnie.

5. Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych w wersji elektronicznej.

6. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku ich zwrotów. Rodzice zobowiązani są do poświadczenia otrzymania w/w materiałów.

7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników lub materiałów edukacyjnych przez ucznia, Dyrektor szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników. Rodzic dokonuje wpłaty na rachunek dochodów MEN obsługiwany przez NBP/Oddz. Okręg. w Warszawie, nr rachunku: 59101010100031282231000000. W treści przelewu należy wpisać „zwrot za podręcznik…”

8. Szacowaniem stopnia zniszczenia podręcznika zajmie się bibliotekarz szkolny i wychowawca.

9. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

10. Uczniowie zobowiązani są do dbania o wszystkie otrzymane podręczniki i materiały edukacyjne.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811).