Program

Wychowawczy

Szkoły Podstawowej nr 1

im. Papieża Jana Pawła II w Łapach

na rok szkolny 2015/2016

 

W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał;
(...)
umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich
Jan Paweł II

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej w Łapach jest dokumentem pozwalającym scalać oddziaływania wychowawcze szkoły oraz środowiska rodzinnego naszych uczniów. Zawiera on wytyczne do pracy wychowawczej skierowane do Dyrekcji Szkoły, pedagoga szkolnego, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, Samorządu Uczniowskiego oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły, przy współudziale rodziców i z uwzględnieniem ich oczekiwań dydaktyczno – wychowawczych. Dzięki tak wielokierunkowej współpracy realizacja założeń niniejszego programu przyczynić się powinna do jeszcze większej efektywności jego oddziaływań.

 

PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

2. Ustawa o Systemie Oświaty

3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego

4. Konwencja o prawach dziecka

5. Zarządzenie w sprawie pomocy psychologiczno- pedagogicznej

6. Statut Szkoły

 

MONITOROWANIE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

1. Monitorowanie Programu Wychowawczego polega na regularnym i

systematycznym obserwowaniu realizacji zadań ujętych w programie przez

wszystkich pracowników szkoły

2. Monitorowanie programu wychowawczego szkoły obejmuje:

a) dokumentację szkolną,

b) semestralne sprawozdania wychowawców klas

c) półroczne i roczne sprawozdania dyrektora z nadzoru pedagogicznego,

d) dokumentację pedagoga szkolnego,

e) ankiety adresowane do uczniów, nauczycieli, rodziców,

f) sprawozdania z przeprowadzonych konkursów, imprez, uroczystości, zawodów

sportowych i zajęć wychowawczo-profilaktycznych,

g) opinie rodziców i środowiska lokalnego.

 

 

EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

1. Celem ewaluacji jest uzyskanie informacji o tym, w jaki sposób podjęte działania

wpłynęły na uczniów, ich wiedzę, umiejętności i postawy. Ewaluacja jest podstawą

do oceny efektywności działań Programu Wychowawczego. Ponadto służy

wprowadzeniu poprawek, zmian jakościowych i takiego przystosowania Programu

Wychowawczego, by - w stale zmieniających się potrzebach środowiska – był

atrakcyjną ofertą dla uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych.

 

2. Ewaluacji dokonują wszyscy nauczyciele oraz Zespół Ewaluacyjny powołany

przez dyrektora szkoły. Wyniki ewaluacji pracy wychowawczej szkoły

przedstawione są przez Zespół Ewaluacyjny na zebraniu Rady Pedagogicznej.

3. Ewaluacja prowadzona jest w oparciu o:

a) analizę zachowań uczniów, stopnia rozumienia norm, zasad i reguł;

b) ocenę postępów w zachowaniu i nauce;

c) sukcesy uczniów biorących udział w konkursach i zawodach sportowych;

d) badanie frekwencji na zajęciach szkolnych;

e) analizę ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców

/opiekunów prawnych.

 

CEL GŁÓWNY

Wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny, fizyczny, społeczny i moralny ucznia w sprzyjającym mu środowisku wychowawczym.

 

 

Cel szczegółowy: Uczeń ma poczucie więzi z własną ojczyzną.

Zadania

Sposoby realizacji

Poziom organizacyjny

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.Nauczenie hymnu narodowego i zapoznanie z jego historią.

 

Nauka tekstu i melodii hymnu i zbiorowy śpiew na uroczystościach szkolnych.

 

Utrwalenie i doskonalenie umiejętności.

 

Zapoznanie z okolicznościami powstania hymnu.

 

kl. I-VI

Cały rok

Wychowawcy

Nauczyciele muzyki, historii

2. Nauka pieśni patriotycznych.

 

Nauka tekstu i melodii na lekcjach muzyki i zajęciach pozalekcyjnych.

 

kl. IV-VI

W ciągu roku

Nauczyciele muzyki, historii

3.Wyjaśnienie symboliki godła i flagi państwowej oraz zapoznanie z ich historią.

 

Wyjaśnienie pojęć: godło, flaga państwowa i zapoznanie z godłem i flagą Polski (legenda o początkach państwa polskiego itp.)

 

Wyjaśnienie symboliki, zapoznanie z genezą i historią symboli.

 

kl. I-VI

 

 

 

 

kl. V I-VI

W ciągu roku

Wychowawcy i nauczyciele

 

4.Kształtowanie emocjonalnego stosunku i szacunku do hymnu oraz symboli narodowych.

 

 

Przykład osobisty.

Uczenie zasad właściwego zachowania w czasie uroczystości szkolnych i państwowych oraz egzekwowanie ich przestrzegania.

 

 

kl. 0-VI

 

Cały rok

 

Wychowawcy i nauczyciele

5.Kształtowanie emocjonalnego     stosunku do dziejów państwa i narodu  polskiego.

 

Akceptowanie znaczenia hymnu i symboli narodowych dla przeszłych pokoleń na przykładzie wydarzeń historycznych i bohaterów literackich.

 

Organizowanie uroczystych obchodów świat państwowych i rocznic doniosłych wydarzeń w dziejach Polski.

 

Omawianie znaczenia tych wydarzeń i genezy świąt na godzinach wychowawczych

( zaj. kl. I-III).

 

Wykonanie gazetek ściennych.

 

Udział społeczności szkolnej w obchodach 75. rocznicy wydarzeń wrześniowych

 

kl. 0-VI

Cały rok

 

 

 

 

 

Zgodnie z kalendarzem uroczystości

 

 

 

Zgodnie z kalendarzem uroczystości

 

 

Zgodnie z kalendarzem uroczystości

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

Wychowawcy i nauczyciele

 

 

 

 

 

Zgodnie z przydziałem

 

 

 

 

Wychowawcy i nauczyciele historii

 

Opiekunowie sal

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy kl. IV-VI

6.Zapoznanie z wkładem Polaków w dorobek cywilizacyjny ludzkości.

 

Zapoznanie z sylwetkami bohaterów narodowych .

 

 

Zapoznanie z sylwetkami wybitnych Polaków (uczonych, artystów, polityków) i ich dokonaniami, akcentowanie wyżej wymienionych treści w trakcie nauczania przedmiotu.

 

kl. I-VI

W ciągu roku

Nauczyciele historii        i jęz. polskiego,

 

 

Wszyscy nauczyciele

7. Pielęgnowanie polskich tradycji.

Porządkowanie mogił przed dniem wszystkich świętych i odwiedzenie cmentarza.

 

Zabawy i wróżby andrzejkowe.

 

Dzielnie się opłatkiem, śpiewanie kolęd, ubieranie choinki, chodzenie z gwiazdą itp. Powitanie wiosny.

Wykonywanie kart świątecznych, szopek betlejemskich, palm wielkanocnych, pisanek -zakończone ekspozycją.

 

kl. I-VI

W ciągu roku

 

 

 

Zgodnie z kalendarzem

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele sztuki, katecheci

 

 

8.Poznawanie miejsc pamięci narodowej w trakcie wycieczek krajoznawczych.

 

Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej ukazujących  historię i dorobek państwa i narodu polskiego.

Porządkowanie miejsc pamięci narodowej.

kl. I-VI

 

kl. VI-VI

 

W ciągu roku

 

Opiekunowie wycieczek

 

 

Wychowawcy

 

 

9.Ukazywanie piękna kraju (przyroda, architektura itp.)

 

Przedmiotowe gazetki tematyczne.

 

Wycieczki krajoznawcze.

Organizowanie konkursów plastycznych i fotograficznych z odbytych wycieczek , organizowanie wystaw

Projekcje filmów.

 

kl. I-VI

 

W ciągu roku

 

Nauczyciele przyrody, plastyki oraz  wychowawcy

 

 

 

 

Cel szczegółowy: Uczeń ma poczucie więzi ze swoim regionem i środowiskiem lokalnym.

1.Zapoznawanie z geografią, historią oraz kulturą Podlasia.

Poznanie Łap i okolic.

 

Wycieczki regionalne (historia, osobliwości, placówki kulturalne, miejsca pamięci narodowe: Pomnik Bohaterskich Dzieci Polski, Obelisk, Tablica Pamiątkowa , Pomnik Niepodległości i Pomnik Sybiraków).

Uwzględnianie kontekstu regionalnego w trakcie nauczania przedmiotów.

Wycieczki, rajdy, biwaki.

 

 

kl. I-VI

 

W ciągu roku

 

Wychowawcy, nauczyciele przyrody,  historii,  muzyki,

plastyki

 

2.Przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu wspólnoty lokalnej.

 

 

Spotkania z osobami aktywnymi w środowisku lokalnym (artyści i twórcy ludowi, samorządowcy, działacze społeczni). Współpraca z instytucjami lokalnymi (MGDK, OKF, NPN) Biblioteka Publiczna.

Udział uczniów w imprezach, uroczystościach i konkursach organizowanych przez instytucje lokalne(np. Bieg Kikolskiego, Talenty, Olimpiadka Kubusia Puchatka, Sprzątanie świata itp.)

kl. I-VI

 

Zgodnie z kalendarzem

Wychowawcy i nauczyciele

4. Zapoznanie   uczniów    z instytucjami użyteczności społecznej (poczta, biblioteka, straż, policja , Urząd Miasta i Gminy).

 

Omawianie funkcji i znaczenia poszczególnych instytucji.

Organizowanie wycieczek i spotkań z przedstawicielami różnych zawodów.

kl. 0-VI

 

W ciągu roku

 

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog

5.Kształtowanie potrzeby

ochrony środowiska naturalnego i życia w czystym i estetycznym otoczeniu.

 

Pogadanki i dyskusje na godzinach wychowawczych i zajęciach w klasach młodszych.

Udział w akcjach typu „Sprzątanie świata”,           „ Dzień Ziemi”

 

Prowadzenie akcji Jestem pro-eko- oszczędzm energię elektryczną, wodę, ekonomicznie wykorzystuje materiały papiernicze w domu i w szkole.

 

Dbałość o porządek w salach lekcyjnych, szkole i jej otoczeniu.

 

Nawiązanie współpracy z Parkami Narodowymi woj. Podlaskiego i uczestnictwo w działaniach o charakterze edukacyjnym.

kl. I-IV

 

 

 

 

kl. 0-IV

 

 

 

 

 

 

 

kl. I-IV

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele i wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele przyrody

 

Cel szczegółowy: Uczeń ma poczucie więzi ze szkołą i patronem Papieżem Janem Pawłem II.

1.Nauka hymnu  szkoły

„ Prowadź nas Ojcze”.

 

Nauka tekstu i melodii hymnu.

 

kl. 0-IV

W ciągu roku

 

Wychowawcy O- III , nauczyciel muzyki.

 

2.Przybliżenie postaci patrona ze szczególnym uwzględnieniem uczniów nowoprzyjętych do szkoły.

 

Zorganizowanie pogadanek, projekcji filmów.

Wykorzystanie zbiorów biblioteki szkolnej i izby patrona szkoły.

 

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu

Wiedzy o patronie szkoły

 

kl. 0-IV

Cały rok

 

Zespół  patrona szkoły, wszyscy nauczyciele

 

3.Obchody rocznicy nadania imienia szkoły- Święto Szkoły

 

Udział społeczności szkolnej we Mszy Świętej.

 

Przygotowanie i udział w uroczystościach, koncert poświęcony patronowi.

 

Przygotowanie scenek humorystycznych z życia Karola Wojtyły.

 

Udział w VIII  biegu ulicznym ,,Od Karolka do Karola”

 

Wykonanie gazetek tematycznych w salach lekcyjnych.

 

Wykonanie dekoracji przy pomniku patrona i tablicy pamiątkowej.

 

kl. 0-IV

 

 

 

 

 

 

kl. VI

 

 

 

kl. I- VI

 

 

 

kl. 0 - VI

 

październik

 

 

 

 

 

 

październik

 

 

 

 

 

 

 

październik, kwiecień, maj

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy kl. VI

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele w-fu, wychowawcy

 

 

Opiekunowie sal

Zespół patrona, nauczyciele plastyki, techniki

4. Obchody rocznicy śmierci Patrona.

 

Przygotowanie i udział w uroczystości  pt. ,,Nie wszystek umrę. To, co we mnie niezniszczalne trwa wiecznie.”

 

 

kl. 0-IV

kwiecień

Zespół patrona szkoły

5. Współdziałanie z Rodziną Szkół  Papieża Jana Pawła II

 

Udział w spotkaniach Rodziny Szkół.

 

Spotkanie modlitewno-integracyjne Podlaskiej Rodziny Szkół w Świętej  Wodzie.

 

Udział pocztu  sztandarowego w Drodze Krzyżowej w Białymstoku

 

 Udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół  noszących imię Papieża na Jasną Górę.

 

Udział w Festiwalu Piosenki Oazowej w Sokółce.

 

Udział w Turnieju tenisa stołowego Podlaskiej Rodziny Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Wyszkach

 

Udział w konkursach ogólnopolskich i organizowanych przez Podlaską Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II

 

kl. IV-VI

 

 

kl. IV- VI

 

 

 

 

kl. VI

 

 

 

 

kl. I- VI

 

 

 

kl. IV-VI

 

 

 

 

kl. I- VI

 

 

 

kl. I-VI

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 wrzesień

 

 

 

 

marzec

 

 

 

październik

 

 

 

 

maj

 

 

 

 

marzec

 

 

 

W ciągu roku                 wg kalendarza

Beata Wróblewska

 

 

Katecheci

 

 

 

 

Beata Wróblewska

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel muzyki

 

 

 

 

Beata Wróblewska

Katarzyna Niewińska

 

 

Zespół patrona szkoły

 7. Wdrażanie uczniów do świadomego uczestnictwa w życiu szkolnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspieranie samorządności: wybory samorządu klasowego, szkolnego, formułowanie kontraktów klasowych.

 

Znajomość historii i ceremoniału szkoły-udział pocztu sztandarowego w uroczystościach, uroczyste przekazywanie sztandaru kolejnym rocznikom, ślubowanie kl. I, stroje galowe przy ważnych uroczystościach, itp.

 

Promocja szkoły w środowisku:

godne reprezentowanie szkoły w środowisku, w zawodach sportowych, konkursach.

Aktualizowanie strony internetowej szkoły oraz redagowanie gazetki szkolnej.

 

Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla przedszkolaków z okazji powitania wiosny.

 

Przeciwdziałanie absencji w szkole: zbieranie danych, podejmowanie działań zapobiegających zgodnie z regulaminem.

Przeprowadzenie konkursu na „100% frekwencję”

 

Bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zawartych w Statucie Szkoły- Kodeks. Egzekwowanie wprowadzonych zasad.

kl. I-VI

 

 

 

 

 

kl. 0-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kl. I-VI

 

 

 

 

 

kl. IV-VI

 

 

 

 

kl. I

 

 

 

 

kl. I- VI

 

 

 

 

 

 

 

kl. 0- VI

 

wrzesień

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

marzec/kwiecień

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

Wychowawcy, opiekunowie SU

 

 

 

 

Wychowawcy, opiekun pocztu sztandarowego

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja, wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

Nauczyciele informatyki, poloniści

 

 

 

Wychowawcy kl. I

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

8.Kształtowanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za własny rozwój intelektualny.

Poinformowanie uczniów o wymaganiach edukacyjnych z programu nauczania poszczególnych przedmiotów i sposobach sprawdzania osiągnięć.

Ocenianie wskazujące uczniowi jego osiągnięcia i braki oraz komentarz do oceny zawierający  odpowiednie wskazówki.

 

Organizowanie dodatkowych zajęć rozwijających, kół zainteresowań, zajęć bibliotecznych,  zajęć terapeutycznych i wyrównawczych.

 

Zorganizowanie Szkolnego Dnia Aktywności

 

Prowadzenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.

 

Promowanie uczniów osiągających sukcesy:

przyznawanie nagrody Absolwent roku, wyróżnianie uczniów osiągających najwyższe średnie semestralne, nagroda burmistrza.

 

kl. I-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kl. I-VI

 

 

 

 

 

 

 

kl. 0-VI

 

 

 

kl. 0-VI

 

 

 

kl. I-VI

 

 

kl. IV-VI

wrzesień

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

W ciągu roku

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

Nauczyciele i specjaliści wg przydziału

 

 

Nauczyciele przedmiotów

 

 

Dyrekcja

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Tworzenie bezpiecznej atmosfery służącej budowaniu poczucia własnej wartości.

 Zapoznawanie uczniów z prawami dziecka i ucznia.

Wdrażanie do przestrzegania praw człowieka zgodnie z zasadą ,,Tam kończą  się moje prawa, gdzie zaczynają się prawa innych ludzi”

 

Przekazywanie uczniom informacji o instytucjach stojących na straży przestrzegania praw dziecka i ucznia

Poinformowanie uczniów u kogo mogą szukać pomocy w trudnych sytuacjach.

 

Zapoznanie uczniów nowych ze szkołą i jej pracownikami.

 

Organizowanie zajęć i zabaw  integracyjno- adaptacyjnych.

 

Zorganizowanie imprezy integracyjnej Kolorowa kraina.

Czuwanie nad właściwymi stosunkami interpersonalnymi w klasie- badania socjometryczne, ankiety, obserwacja relacji.

 

Organizowanie imprez klasowych, wycieczek, zabaw, dyskotek w celu lepszego poznania się uczniów.

 

kl.0-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kl.0-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

kl. 0-I

 

 

 

kl. 0-VI

 

 

 

kl. II

 

 

kl.0-VI

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

luty

 

 

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog, wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

Wychowawcy

 

 

Wszyscy nauczyciele, pedagog

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

Cel szczegółowy: Uczeń dba o bezpieczeństwo i własne zdrowie

1.Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w obliczu nieszczęśliwych wypadków

Przekazywanie zasad bezpieczeństwa na temat ruchu drogowego, zabaw, pobytu w szkole i na wycieczkach

 

Przeprowadzenie ankiety

,,Bezpieczeństwo i samopoczucie w szkole”

 

 

Pogadanki i dyskusje prowadzone z dziećmi; przeprowadzenie pokazów, obejrzenie filmu pt.: „Pierwsza pomoc”.

Spotkanie z funkcjonariuszem policji.

 

Wdrażanie uczniów do zgłaszania dorosłym o zauważonych niebezpieczeństwach i zagrożeniach-

zapoznanie uczniów z numerami telefonów alarmowych .

 

Niedopuszczenie do przeciążenia ucznia pracą- monitorowanie dziennego i tygodniowego rozkładu prac klasowych oraz ilości zadawanej pracy domowej.

 

Przekazanie uczniom wiedzy na temat szkodliwego oddziaływania używek, jak również negatywnego oddziaływania nieodpowiedniego towarzystwa, agresji, cyberprzemocy-

warsztaty- jak być asertywnym (projekcja filmu),

dyskusje na godzinach wychowawczych,

spotkanie z  policjantem.

 

Przeprowadzenie ankiety- ,,Używki, uzależnienia”

 

Wdrożenie programu ,,Nie pal przy mnie, proszę”

 

Wdrożenie programu

,,Znajdź właściwe rozwiązania”

 

Próbna ewakuacja szkoły.

 

 

kl. 0-VI

 

 

 

 

 

kl. 0 - VI

 

 

 

 

kl. 0-VI

 

 

 

 

 

 

 

kl. 0-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

kl. I-VI

 

 

 

 

 

 

 

kl. IV-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kl. IV-VI

 

 

kl. II-III

 

 

kl. IV-V

 

 

 

kl. 0-VI

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Pedagog

 

 

 

 

Pedagog, wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, pedagog, wychowawcy

 

 

 

 

 

 

Pedagog, wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog

 

 

Pedagog specjalny i szkolny, wychowawcy

 

 

 

 

 

Dyrektor

2. Kształtowanie nawyków dbałości o własne zdrowie w aspekcie sprawności ciała, odporności i higieny osobistej.

Zachęcanie uczniów do uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej- organizowanie wycieczek rowerowych i pieszych, na basen, zabawy w ,,Fikolandzie”, zajęcia taneczne

 

Omawianie sensu codziennego uprawiania gimnastyki i amatorskiego uprawiania sportu.

 

Prowadzenie gimnastyki śródlekcyjnej i korekcyjnej.

Kontrola postawy ucznia podczas pisania.

Realizacja programu ,,Lekki plecak”

 

Zdobywanie karty rowerowej

 

Wdrożenie programu    

 „ Żyj bezpiecznie i zdrowo”

 

Wpajanie reguł uczciwej rywalizacji sportowej.

 

Uczenie znaczenia zespołowości wysiłku i odpowiedzialności za grupę sportową.

 

Prowadzenie zawodów sportowych- olimpijka.

 

Poznawanie własnego ciała, jego rozwój i trudności z tym związane; dojrzewanie chłopców i dziewcząt.

 

Wskazywanie na sposoby zapobiegania niektórym chorobom; uczenie zasad profilaktyki zdrowotnej.

 

Podkreślanie znaczenia i potrzeby utrzymania higieny ciała, odzieży, obuwia.

 

 

kl. 0-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

kl. I-VI

 

 

 

 

kl. I-VI

 

 

 

 

 

 

 

kl. V

 

 

kl. I- VI

 

 

 

kl. I-VI

 

 

 

 

 

 

 

kl. I-III

 

 

kl. VI

 

 

 

 

 

kl. 0-VI

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

W ciągu roku

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Raz w miesiącu

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

W ciągu roku

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele w-fu

 

 

 

Wszyscy nauczyciele, rehabilitant

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele techniki

 

 

Zespół do spraw promocji zdrowia

 

 

Nauczyciele w-fu, edukacji wczesnoszkolnej

 

 

 

 

 

 

K. Niewińska

 

 

Pedagog

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

3. Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

Wdrażanie do przestrzegania zasad zdrowego żywienia- pogadanki i warsztaty, gazetki tematyczne.

 

Udział w akcji ,,Owoce w szkole”, ,,Szklanka mleka”, ,,Śniadanie daje moc”

,,Surówkowe szaleństwo” -konkurs na najzdrowszą, najsmaczniejszą surówkę.

 

Stwarzanie warunków i przyzwyczajanie uczniów  do codziennego spożywania drugiego śniadania w szkole.

 

Wyeksponowanie ,,Piramidy zdrowego żywienia”

Konkursy i akcje szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia

 

Monitorowanie produktów sprzedawanych w sklepiku szkolnym.

 

kl. 0-VI

 

 

 

 

 

kl. 0-VI

Cały rok

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 listopad,

 

 

kwiecień

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

Cały rok

Zespół do spraw promocji zdrowia, wychowawcy

 

 

 

 

Dyrektor, zespół do spraw promocji zdrowia, wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zespół do spraw promocji zdrowia

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

 

Cel szczegółowy: Uczeń umiejętnie współżyje i współdziała w społeczeństwie.

1.Wdrażanie do stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień.

Przyzwyczajanie uczniów   do posługiwania się zwrotami grzecznościowymi.

Przykład osobisty. Uczenie właściwych zachowań; reagowanie na niewłaściwe.

 

,,Wiersze Agnieszki Frączek i dobre maniery”- konkurs recytatorski

kl. 0-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

kl. I- III

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotekarze

2.Uczenie wychowanków kulturalnego współżycia z innymi ludźmi. Ćwiczenie umiejętności kulturalnego prowadzenia dyskusji i negocjacji.

Przykład osobisty. Wskazanie i promowanie właściwego postępowania. Analizowanie konfliktowych sytuacji i dyskusji z uczniami poszukiwanie pozytywnych rozwiązań.

 

Tworzenie przyjaznego klimatu emocjonalnego w grupie- organizowanie zabaw, zajęć integracyjnych, wycieczek, imprez klasowych.

 

Uczenie pokojowego rozwiązywania problemów- drama, burza mózgów, odgrywanie scenek, przykłady z literatury.

 

Czuwanie nad przestrzeganiem kontraktów klasowych.

 

Przekazanie uczniom wzorców do naśladowania- obejrzenie i omówienie stosownego filmu, omawianie odpowiednich wzorców z przerabianych lektur.

 

 

Czuwanie nad właściwymi stosunkami interpersonalnymi w klasie- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, promowanie koleżeństwa i przyjaźni.

 

Uświadamianie potrzeb osób niepełnosprawnych- zajęcia

integracyjne, pogadanki pedagoga, psychologa, organizowanie pomocy koleżeńskiej.

 

Uczestnictwo w Marszu Solidarności z Osobami Niepełnosprawnymi.

 

Uczenie szacunku do osób starszych- pogadanki na godzinach wychowawczych ( kl. 0-III-zajęcia), przykłady z literatury

Organizowanie uroczystości z okazji ,,Dnia Babci”, ,,Dnia Dziadka”.

Uczenie właściwego zachowania w kontaktach z dorosłymi i bieżące egzekwowanie stosowanych zachowań- ukazywanie pozytywnych wzorów.

Zwracanie uwagi na formę wypowiedzi o dorosłych i zachowanie w stosunku do nich.

 

kl. 0-IV

 

 

 

 

 

 

 

 

kl. 0-IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kl. 0-IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kl. I-VI

 

 

 

kl. I-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kl. 0-VI

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja

M. Kozikowska,

B. Perkowska

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

3.Uczeń szanuje cudze dobra materialne i osobiste.

Przekazanie uczniom informacji co to są dobra osobiste i dlaczego należy je szanować- rozmowy na temat : dobre imię (ucznia, nauczyciela, szkoły, kraju), jak o nie dbać, co mu szkodzi.

 

Objaśnienie pojęcia „własność” oraz moralnych i prawnych konsekwencji sięgania po cudzą własność bądź jej niszczenie- pogadanki, dyskusje stosowne do wieku ucznia.

 

Uwrażliwienie uczniów na potrzebę poszanowania własności szkolnej- pogadanki, przestrzeganie regulaminów, sumienne wypełnianie dyżurów, dbałość o sprzęt szkolny i pracownie- obowiązek

naprawy  wyrządzonych szkód.

 

kl.0-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kl.0-VI

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku

Pedagog, katecheci, wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

Cel szczegółowy: Rodzice współpracują ze szkołą i mogą liczyć na jej wsparcie.

1.Rodzice znają wymagania edukacyjne szkoły i opiniują dokumenty szkoły.

Zaznajomienie rodziców ze szkolnym systemem oceniania i programem wychowawczym szkoły- pogadanka na spotkaniu wychowawczym i pedagogiem szkolnym z rodzicami, gromadzenie propozycji rodziców dotyczących działań wychowawczych.

 

Organizowanie ,,Dni otwartych”

 

Pomaganie rodzicom w rozwiązywaniu ich problemów z dziećmi- przekazywanie informacji o niesatysfakcjonujących postępach dziecka w nauce i jego niewłaściwym zachowaniu wraz ze wskazówkami .

 

Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych.

 

Rozmowy motywacyjne w kierunku badań diagnostycznych.

 

Uwzględnienie oczekiwań  rodziców w planie pracy wychowawcy klasy -wychowawcy klasy przeprowadzają konsultacje z rodzicami na temat ich oczekiwań wychowawczych.

 

Organizowanie pomocy materialnej uczniom najbardziej potrzebującym-

pozyskanie środków i sponsorów. Stała współpraca z Fundacją Zjednoczonych Polek na Emigracji w Londynie, z PCK., współpraca z MOPS, ze Stowarzyszeniem Szkoła bez barier.

 

Angażowanie uczniów i rodziców w akcje charytatywne: zbiórki odzieży, żywności, przyborów szkolnych

kl.0- VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kl.0- VI

 

 

kl.0- VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kl.0- VI

 

 

 

 

 

 

 

 

kl.0- VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja

 

 

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

2.Rodzice są emocjonalnie związani ze szkołą.

Angażowanie rodziców w życie szkoły- zapraszanie rodziców do współpracy w organizowaniu imprez, uroczystości, wycieczek, Dni otwartych itp.

 Udział rodziców w festynie rodzinnym ,,Spróbujmy razem”

 

Nawiązanie współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami w zakresie higieny i zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa- organizowanie imprez: korzystanie przez rodziców z sali gimnastycznej i sprzętu np. „aerobik”. Turnieje sportowe uczniów i rodziców.

,,Olimpijka kl. I-III”   

 

 Wyróżnianie rodziców szczególnie angażujących się w pomoc szkole –wręczanie podziękowań rodzicom szczególnie angażującym się w życie szkoły. Nadawanie tytułu ,,Przyjaciel szkoły”.

 

 

 

kl.0- VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kl.0- VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kl.0-VI

Zgodnie z kalendarzem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

3. Szkoła posiada wiedzę o domu rodzinnym i środowisku dziecka.

 

Gromadzenie aktualnych wywiadów środowiskowych- zebranie danych na określony temat.

 

Szczególna opieka nad uczniami z rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo-  

zebranie danych, ankiety dla rodziców, pozyskiwanie sponsorów na wycieczki szkolne, współpraca PCPR i asystentami rodzin, kuratorem sądowym, sądem.

 

Nawiązanie współpracy z rodzicami w zakresie świadczonej pomocy pedagogiczno- psychologicznej; udział rodziców w posiedzeniach zespołu, przekazywanie bieżących informacji,

dostarczanie materiałów i wskazówek do pracy w domu

 

 

 

kl.0-VI

 

 

 

 

 

kl. 0-VI

W ciągu roku

 

 

 

 

 

Cały rok

Pedagog, wychowawcy

 

 

 

 

 

Pedagog, wychowawcy

Program wychowawczy opracowały: Bożena Perkowska, Monika Kozikowska

 

 

 PLAN IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH  W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Lp.

Tematyka

Rodzaj imprezy

Termin

Odpowiedzialność za wykonanie

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczysty apel

1 wrzesień

Dyrekcja szkoły

2

Program „SZKOŁA W RUCHU” -olimpijka; dzień tańca, tydzień tenisa stołowego, itp.

Zajęcia sportowe

Cały rok

Wychowawcy klas ,naucz. w-fu,

3

Spotkanie modlitewno-integracyjne rodzin szkół JPII w Świętej Wodzie

 

wyjazd

wrzesień

październik

Beata Wróblewska

4

XV OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA RODZINY SZKÓŁ im. Jana Pawła II

Pielgrzymka

10 października

Beata Wróblewska

5

Dzień Edukacji Narodowej .

Uroczysty apel

10 października

Wychowawcy klas III

 

6

IX rocznica nadania imienia szkole-ślubowanie klas I , VII Jesienny Bieg Uliczny „Od Karolka do Karola”

 Uroczysty apel

16, 17 października

Nauczyciele,

Zespół patrona szkoły,

Naucz. w-fu, Wychowawcy klas VI

7

97 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Montaż słowno-muzyczny

12 listopada

Wychowawcy klas IV

8

„Andrzejki”

Spotkania klasowe

Listopad

Wychowawcy klas

9

Światowy Dzień Pluszowego Misia

konkurs

listopad

E. Łapińska

10

Pasowanie na czytelnika

Spotkanie kl. I

grudzień

E. Czerniawska

11

Kolędnicy misyjni

Kolędowanie

 

Beata Wróblewska Hanna Dworakowska

12

Choinka Noworoczna

Dyskoteka 0-VI

Styczeń

Dyrektor, wychowawcy

13

Podsumowanie I semestru. 

Apel kl. I-VI

Styczeń

Dyrekcja, wychowawcy kl. VI

14

Dzień Kobiet

Apel kl. IV-VI

8 marzec

Op. Samorządu Uczniowskiego

15

Witamy pierwszy dzień wiosny

Zajęcia rekreacyjne

21 marzec

Op. Samorządu Uczniowskiego

16

Kangur- konkurs matematyczny

konkurs

marzec

Nauczyciele matematyki

17

XI rocznica śmierci JANA PAWŁA II-DROGA KRZYŻOWA B-STOK

 

Apel, wyjazd

2 kwietnia

Beata Wróblewska,

Dyrekcja

18

Konkurs wiedzy o życiu i działalności JP II

konkurs

marzec

Beata Wróblewska , Hanna Dworakowska, Jacek Rowiński

19

224rocznica Konstytucji 3 Maja i 64 rocznica zakończenia II wojny światowej

Apel – montaż

 słowno-muzyczny

maj

Wychowawcy klas V

 

20

Szkolny konkurs piosenki „Wiosenne śpiewanie

konkurs

kwiecień

Jolanta Rydzewska , Bożena Perkowska

21

Konkurs” BAJE, BAJKI ,BAJECZKI”

konkurs

Kwiecień

 Monika Kozikowska

22

Szkolny konkurs wiedzy o tytuł „Mądrej Sowy”

konkurs kl. III

maj

Beata Twarowska, Dorota Dargiewicz

23

Konkurs ortograficzny „O pióro dyrektora szkoły

konkurs kl. II-III

czerwiec

Beata Twarowska, Dorota Dargiewicz

24

Dzień Dziecka i Dzień Sportu Szkolne-PIKNIK RODZINNY

Spotkania klas, zajęcia rekreacyjne

czerwiec

Wychowawcy klas i nauczyciele wychowania fizycznego, Zespół integracji.

25

Zakończenie roku szkolnego 0-VI

Uroczysty apel

24 czerwiec

Dyrekcja  i wychowawcy kl. 0-VI

 

PROGRAM  WYCHOWAWCZY  SZKOŁY   NA  ROK  2013/2014

 

Cele szczegółowe

Zadania

Sposoby realizacji

Poziom organi -zacyjny

Wykonawca zadania

Termin

Monitorowanie

Ewaluacja

 

1. Uczeń ma poczucie więzi z własną ojczyzną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Nauczenie hymnu i zapoznanie z jego historią.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nauka pieśni patriotycznych.

 

 

 

3.Wyjaśnienie symboliki godła i flagi państwowej oraz zapoznanie z ich historią.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Kształtowanie emocjonalnego stosunku i szacunku do hymnu oraz symboli narodowych.

 

 

 

5.Kształtowanie emocjonalnego     stosunku do dziejów państwa i narodu  polskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Zapoznanie z wkładem Polaków w dorobek cywilizacyjny ludzkości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pielęgnowanie polskich tradycji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Poznawanie miejsc pamięci narodowej w trakcie wycieczek krajoznawczych.

 

 

 

 

 

 

 

9.Ukazywanie piękna kraju (przyroda, architektura itp.)

 

Nauka tekstu i melodii hymnu i zbiorowy śpiew na uroczystościach szkolnych.

 

Utrwalenie i doskonalenie umiejętności.

 

Zapoznanie z okolicznościami powstania hymnu.

 

Nauka tekstu i melodii na lekcjach muzyki i zajęciach pozalekcyjnych.

 

                                                                   Wyjaśnienie pojęć: godło, flaga państwowa i zapoznanie z godłem i flagą Polski (legenda o początkach państwa polskiego itp.)

 

Wyjaśnienie symboliki, zapoznanie z genezą i historią symboli.

 

Przykład osobisty.

Uczenie zasad właściwego zachowania w czasie uroczystości szkolnych i państwowych oraz egzekwowanie ich przestrzegania.

 

Akceptowanie znaczenia hymnu i symboli narodowych dla przeszłych pokoleń na przykładzie wydarzeń historycznych i bohaterów literackich.

 

Organizowanie uroczystych obchodów świat państwowych i rocznic doniosłych wydarzeń w dziejach Polski.

 

Omawianie znaczenia tych wydarzeń i genezy świąt na godzinach wychowawczych

( zaj. kl. I-III).

 

Wykonanie gazetek ściennych.

 

 

Udział społeczności szkolnej w obchodach 74. rocznicy wydarzeń wrześniowych

 

 

Zapoznanie z sylwetkami bohaterów narodowych .

 

 

Zapoznanie z sylwetkami wybitnych Polaków (uczonych, artystów, polityków) i ich dokonaniami, akcentowanie wyżej wymienionych treści w trakcie nauczania przedmiotu.

 

Porządkowanie mogił przed dniem wszystkich świętych i odwiedzenie cmentarza.

 

Zabawy i wróżby andrzejkowe.

 

Dzielnie się opłatkiem, śpiewanie kolęd, ubieranie choinki, chodzenie z gwiazdą itp. Powitanie wiosny.

 

Konkurs na Kartę Świąteczną, Szopkę Betlejemską, palmę wielkanocną, pisankę -zakończone ekspozycją.

 

 

Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej ukazujących  historię i dorobek państwa i narodu polskiego.

 

 

Porządkowanie lokalnych miejsc pamięci narodowej.

 

 

Przedmiotowe gazetki tematyczne.

 

Wycieczki krajoznawcze.

Organizowanie konkursów plastycznych i fotograficznych z odbytych wycieczek , organizowanie wystaw

Projekcje filmów.

 

0-III

 

IV-VI

 

 

IV-VI

 

 

 

IV-VI

 

 

 

IV-VI

 

 

 

 

I-III

 

 

 

 

 

IV-VI

 

 

 

0-VI

 

 

 

 

 

 

 

I-VI

 

 

 

 

 

 

I- VI

 

 

 

 

 

 

I-VI

 

 

 

 

 

I- VI

 

 

 

 

I-VI

 

 

 

 

I-VI

 

 

 

I-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-VI

 

 

 

 

 

 

 

0-VI

 

 

 

 

 

I- VI

 

 

 

 

 

I- VI

 

 

 

 

 

 

IV-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

Nauczyciele sztuki i muzyki

 

 

 

 

Nauczyciele historii i nauczyciele j. polskiego

 

 

Nauczyciele muzyki i historii

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

Wychowawcy

 

 

Wszyscy nauczyciele       i wychowawcy

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele historii i jęz. polskiego, wychowawcy

 

 

 

 

 

Nauczyciele zgodnie z grafikiem

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

Opiekunowie sal lekcyjnych

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

Nauczyciele historii        i jęz. polskiego,

 

 

Nauczyciele przedmiotów

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele sztuki, katecheci

 

 

 

 

Opiekunowie wycieczek

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

Nauczyciele przyrody, sztuki i plastyki oraz I-III, wychowawcy

W ciągu roku

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z grafikiem

 

 

 

 

 

W przede dniu świąt i rocznic

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

IX

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

Zgodnie z kalendarzem

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

X

 

 

 

XII, IV

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

Dyrekcja szkoły podczas hospitalizacji lekcji, udziału w uroczystościach szkolnych oraz na podstawie analizy zapisów w dziennikach lekcyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wicedyrektor opracowuje

grafik i nadzoruje

jego realizację.

 

 

 

 

Dyrekcja realizując nadzór pedagogiczny i analizując zapisy w dziennikach lekcyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wicedyrektor poprzez ankietę, analizę zapisów w dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, rozkłady materiałów, karty wycieczek, „Zeszyt wyjść” itp.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wicedyrektor poprzez ankietę, analizę zapisów w dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, rozkłady materiałów, karty wycieczek, „Zeszyt wyjść” itp.)

 

Dyrektor  radzie pedagogicznej w sprawozdaniu ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wicedyrektor dyrektorowi i radzie pedagogicznej.

 

 

 

 

Dyrektor Radzie Pedagogicznej w sprawozdaniu ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wicedyrektor dyrektorowi i radzie pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wicedyrektor dyrektorowi i radzie pedagogicznej.

 

 

 

 

 

2. Uczeń ma poczucie więzi ze swoim regionem i środowiskiem lokalnym.

 

1.Zapoznawanie z geografią, historią oraz kulturą Podlasia.

 

 

 

 

2.Poznanie Łap i okolic.

 

 

 

 

 

3.Przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu wspólnoty lokalnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zapoznanie   uczniów    z instytucjami użyteczności społecznej (poczta, biblioteka ,straż, policja , Urząd Miasta i Gminy).

 

5. Współpraca z instytucjami lokalnymi (MGDK, OKF, NPN) Biblioteka Publiczna.

 

 

 

6. Kształtowanie potrzeby

ochrony środowiska naturalnego i życia w czystym i estetycznym otoczeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.    Ukazywanie piękna najbliższej okolicy miasta- przyroda wokół Łap.

 

8. Poznanie miejsc pamięci narodowej w mieście Łapy i okolicy

 

 

 

Wycieczki regionalne (historia, osobliwości, placówki kulturalne).

 

 

 

 

Uwzględnianie kontekstu regionalnego w trakcie nauczania przedmiotów.

Wycieczki, rajdy, biwaki.

 

 

Spotkania z osobami aktywnymi w środowisku lokalnym (artyści i twórcy ludowi, samorządowcy, działacze społeczni).

 

Spotkania z uczestnikami walki o wolną Polskę.

Działalność wystawiennicza galerii szkolnej.

 

Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.

 

 

 

 

Organizowanie, udział w zawodach sportowych i imprezach kulturalnych, artystycznych, naukowych i środowiskowych.

 

 

Pogadanki i dyskusje na godzinach wychowawczych i zajęciach w klasach młodszych.

Udział w akcjach typu „Sprzątanie świata”

 

Zbieranie nakrętek z przeznaczeniem na wózek

 

 

Dbałość o porządek w salach lekcyjnych i szkole.

 

Uczestnictwo w działaniu o charakterze ekologicznym proponowanych szkole przez pracowników Narwiańskiego Parku Narodowego i samorządu miasta.

Spotkanie z pracownikiem N.P.N

Konkursy plastyczne.

 

Wycieczki krajoznawcze

Gazetki tematyczne

 

 

Odwiedzanie i porządkowanie miejsc pamięci narodowej: Pomnik Bohaterskich Dzieci Polski, Obelisk, Tablica Pamiątkowa , Pomnik Niepodległości i Pomnik Sybiraków.

I-VI

 

 

 

 

 

 

I-VI

 

 

 

 

 

I-VI

 

 

 

 

 

   VI

 

 

 

 

 

O- III

 

 

 

 

 

 

0-VI

 

 

 

 

 

 

0-VI

 

 

 

 

III-IV

 

 

0-VI

 

 

 

I-VI

 

 

I-IV

 

 

I-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I- VI

 

 

 

0-VI

Nauczyciele przyrody, , historii, sztuki, muzyki,

plastyki

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

Wychowawcy kl. VI

 

 

 

 

 

Pedagog  szkolny we współpracy z wychowawcami

 

 

 

 

Wicedyrektor

 

 

 

 

 

 

Opiekun SU we współpracy z wychowawcami

 

 

Wychowawcy

 

 

S.U., wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele przyrody we współpracy z opiekunem SU i wychowawcami

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele I-VI

 

Nauczyciele przyrody, sztuki, plastyki i wychowawcy I- III

 

Nauczyciele i wychowawcy I- VI

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Jesień, wiosna

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku

Dyrekcja w ramach nadzoru pedagogicznego

 

 

 

 

 

Wicedyrektor  poprzez ankietę, analizę zapisów w dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, rozkłady materiałów, karty wycieczek, „Zeszyt wyjść” itp.)

Wicedyrektor w oparciu o analizę zapisów w dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, dz. Pedagoga, sprawozdania semestralne wychowawców, karty wycieczek, „Zeszyt wyjść” itp.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor poprzez analizę sprawozdań semestralnych, dokumentacji szkolnej  (komunikaty, podsumowania, podziękowania itp.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele, rodzice, szkolne koło turystyczno-krajobrazowe.

 

 

Wicedyrektor  poprzez analizę zapisów w dokumentacji szkolnej

Dyrektor radzie pedagogicznej w sprawozdaniu ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 

 

Wicedyrektor dyrektorowi i radzie pedagogicznej.

 

 

 

Wicedyrektor dyrektorowi i radzie pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor  radzie pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wicedyrektor dyrektorowi i radzie pedagogicznej.

 

 

Wicedyrektor dyrektorowi i radzie pedagogicznej

3.  Uczeń ma poczucie więzi ze szkołą i patronem Papieżem Janem Pawłem II.

 

1.Nauka hymnu  szkoły

„ Prowadź nas Ojcze”.

 

2.Przybliżenie postaci patrona ze szczególnym uwzględnieniem uczniów nowoprzyjętych do szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Obchody rocznicy nadania imienia szkoły- Święto Szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Obchody rocznicy śmierci Patrona.

 

 

 

 

 

 

 

5. Uroczystość wyniesienia na ołtarze Papieża Jana Pawła II

 

6. Współdziałanie z Rodziną Szkół  Papieża Jana Pawła II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zawartych w Statucie Szkoły

Nauka tekstu i melodii hymnu.

 

Zorganizowanie pogadanek, projekcji filmów.

Wykorzystanie zbiorów biblioteki szkolnej i izby patrona szkoły.

 

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu

Wiedzy o patronie szkoły

 

 

Przygotowanie i udział w uroczystościach, koncert poświęcony patronowi.

 

Przygotowanie scenek humorystycznych z życia Karola Wojtyły.

 

Udział w VII biegu ulicznym ,,Od Karolka do Karola”

 

Wykonanie dekoracji  na korytarzach szkolnych

 

 

Przygotowanie i udział w uroczystości  pt. ,,Nie wszystek umrę. To, co we mnie niezniszczalne trwa wiecznie.”

 

 

 

 

 Zorganizowanie wieczornicy poświęconej Papieżowi przy współudziale szkół z naszej miejscowości

Zorganizowanie uroczystego apelu.

 

 

Udział w spotkaniach Rodziny Szkół.

Spotkanie Rodziny Szkół w Świętej  Wodzie.

 

Udział pocztu  sztandarowego w Drodze Krzyżowej w Białymstoku

 

 Udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół  noszących imię Papieża na Jasną Górę.

 

Udział w Festiwalu Piosenki Oazowej w Sokółce.

 

Udział w Turnieju tenisa stołowego Podlaskiej Rodziny Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Wyszkach

 

 

Przypomnienie i omówienie  zasad bezpieczeństwa oraz systemu kar i nagród.

 

Opublikowanie zasad bezpieczeństwa na stronie internetowej szkoły.

 

 

Egzekwowanie wprowadzonych zasad.

 

Poinformowanie uczniów o objęciu szkoły monitoringiem

 

 

0-VI

 

 

0-VI

 

 

 

 

 

 

 

IV-VI

 

 

 

 

IV-VI

 

 

 

 

IV-VI

 

 

I-                    VI

 

 

 

0-VI

 

 

 

0-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

I-VI

 

 

 

0- VI

 

 

 

IV-IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-VI

 

 

 

IV- VI

 

 

 

IV- VI

 

 

IV-VI

 

 

0 -VI

 

 

 

 

0-VI

 

 

 

 

 

 

0-VI

Wychowawcy O- III , nauczyciele muzyki.

 

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotu, bibliotek, koło zainteresowań, katecheci

 

 

 

Wychowawcy klas, katecheci

 

 

 

katecheci

 

 

 

 

bibliotekarz

 

 

Dyrekcja, nauczyciele w-fu, Zespół patrona

 

 

Wychowawcy poszczególnych pięter

 

 

 Uczniowie i wychowawcy kl. VI

 

 

 

 

 

 

 

Zespół patrona szkoły

 

 

 

Zespół patrona, dyrektor, katecheci

 

 

Katecheci, Zespół Patrona

 

Katecheci

 

 

Beata Wróblewska

 

 

 

Cała Rada Pedagogiczna

 

 

Katecheci, nauczyciel muzyki

 

 

Katecheci, nauczyciele w-fu

 

 

 

 

Wszyscy wychowawcy

 

 

 

 

Nauczyciele informatyki

 

 

 

 

 

Wychowawcy

IX-X

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

marzec

 

 

 

 

marzec

 

 

 

 

październik

 

 

 

 

 

 

październik

 

 

 

kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

 

\IV

 

 

 

IV

 

 

 

W ciągu roku

 

 

IV

 

 

III

 

 

 

 

X

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

wrzesień

Dyrekcja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół  patrona szkoły

 

 

 

 

 

Zespół  patrona szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja

 

 

 

Dyrekcja

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

Dyrekcja

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dyrektor na podstawie zapisów w dziennikach

Dyrektor Radzie Pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Radzie Pedagogicznej

 

 

 Dyrektor Radzie Pedagogicznej

 

 

 

Dyrektor Radzie Pedagogicznej

 

 

Dyrektor Radzie Pedagogicznej

 

 

 

Dyrektor Radzie Pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Radzie Pedagogicznej

 

4. Moja szkoła

w Unii    Europejskiej

 

1. Edukacja europejska

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Prowadzenie Punktu   Informacji Europejskiej.

 

                       

3.Ukazywanie korzyści płynących z przynależności do UE

 

 

 

4. Współpraca ze Zjednoczeniem Polek na Emigracji w Londynie

Pogadanki, gazetki ścienne, konkursy.

 

Zapoznanie z symbolami Zjednoczonej Europy

,,Śniadanie po angielsku”- poznawanie kultury Wielkiej Brytanii

 

Uzupełnianie i udostępnianie zbiorów.

 

 

Udział uczniów w projektach finansowanych przez UE

 

 

 

Pozyskiwanie środków

materialnych.

 

III-VI

 

 

III-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-VI

 

 

 

 

I-VI

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

 

Nauczyciele jęz. angielskiego

 

 

 

Punkt IUE

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

Ewa Łapińska

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

Dyrekcja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja

 

 

 

Dyrekcja

 

Dyrektor Radzie Pedagogicznej w sprawozdaniu okresowym.

 

 

 

Dyrektor Radzie Pedagogicznej

 

5. Rodzice znają wymagania edukacyjne szkoły i współtworzą program wychowawczy

 

1.Zaznajomienie rodziców ze szkolnym systemem oceniania i programem wychowawczym szkoły.

 

 

 

 

 

2.Pomaganie rodzicom w rozwiązywaniu ich problemów z dziećmi.

 

 

 

 

3.Uwzględnienie oczekiwań  rodziców w planie pracy wychowawcy klasy.

 

4. Organizowanie pomocy materialnej uczniom najbardziej potrzebującym.

 

 

 

 

Pogadanka na spotkaniu wychowawczym i pedagogiem szkolnym z rodzicami.

Organizowanie ,,Dni otwartych”

 

 

 

 

Przekazywanie informacji o nie satysfakcjonujących postępach dziecka w nauce i jego niewłaściwym zachowaniu wraz ze wskazówkami .

 

Wychowawcy klasy przeprowadzają konsultacje z rodzicami na temat ich oczekiwań wychowawczych.

Pozyskanie środków i sponsorów. Stała współpraca z fundacją Zjednoczonych Polek na Emigracji w Londynie, z PCK., współpraca z MOPS

 

Angażowanie uczniów i rodziców w akcje charytatywne: zbiórki odzieży, żywności, przyborów szkolnych

I-VI

 

 

 

I-III

 

 

 

 

 

I-VI

 

 

 

 

 

 

I-VI

 

 

 

 

0-VI

 

 

 

 

 

 

Całe środowisko szkolne

Wychowawcy klas

Bibliotekarz

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

wychowawcy

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

Pedagog szkolny

Psycholog szkolny

Logopeda

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

Wychowawcy klas, zespół do spraw pomocy materialnej.

 

 

 

 

Dyrekcja i nauczyciele, zespół ds. Pomocy Materialnej

IX, X

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

IX- X

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Według potrzeb

Dyrektor we współpracy z Komitetem Rodzicielskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja

 

 

 

 

Dyrekcja

 

 

 

Dyrektor Radzie Pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankieta wśród rodziców

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Radzie Pedagogicznej

 

 

 

 

 

Dyrektor Radzie Pedagogicznej

6.    Rodzice są emocjonalnie związani ze szkołą.

1.Angażowanie rodziców w życie szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Nawiązanie współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami w zakresie higieny i zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa.

 

 

 

 

3.Wyróżnianie rodziców szczególnie angażujących się w pomoc szkole.

 

5.Pedagogizacja Rodziców.      Dostarczanie rodzicom wiedzy o dziecku w zakresie :

- trudności wychowawczych

- niepowodzeń szkolnych

- zagrożenia płynące z Internetu i gier komputerowych, narkomanii, alkoholu, nikotynizmu.

 

6.Zapoznanie ze specyfiką okresu dojrzewania dziecka.

 

 

 

 

7.Odpowiedzialność rodziców za szkody materialne wyrządzone przez ich dziecko na terenie szkoły.

 

8.Nawiązanie współpracy z rodzicami w zakresie świadczonej pomocy pedagogiczno- psychologicznej

 

Zapraszanie rodziców do współpracy w organizowaniu imprez, uroczystości, wycieczek, Dni otwartych itp.

 Udział rodziców w festynie ,,Bawmy się bez barier” z okazji otwarcia placu zabaw.

 

Organizowanie imprez: korzystanie przez rodziców z sali gimnastycznej i sprzętu np. „aerobik”. Turnieje sportowe uczniów i rodziców.

,,Olimpijka kl. I-III”

 

 

Podziękowanie na spotkaniach z rodzicami

 

 

Pogadanka na temat rozwoju psychicznego dziecka w wieku szkolnym.

 

Ekspozycja i udostępnienie literatury i Internetu

 

 

Zorganizowanie konferencji dla rodziców   ,, W zdrowym ciele, zdrowy duch”

 

Spotkanie ze specjalistą (lekarz lub psycholog)

 

Prelekcja na temat uzależnień.

 

 

Naprawa wyrządzonych szkód.

 

 

 

 

Udział rodziców w posiedzeniach zespołu.

Przekazywanie bieżących informacji.

Dostarczanie materiałów i wskazówek do pracy w domu

0-VI

 

 

 

 

0-VI

 

 

 

 

0-VI

 

 

 

IV-VI

 

I-III

 

 

I-VI

 

 

 

 

I-VI

 

 

 

IV-VI

 

 

 

I-VI

 

 

 

 

IV-V

 

 

 

 

 

 

O- VI

 

 

 

 

 

I-VI

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

Wychowawcy klas.

Opiekun świetlicy

 

 

Nauczyciele w -f

 

Wychowawcy I- III

 

 

Wychowawcy klas, dyrekcja

 

 

Wychowawcy  we współpracy z pedagogiem

 

 

Bibliotekarz

 

 

 

Rehabilitant ruchowy, nauczyciele w-fu

 

 

 

Pedagog szkolny

 

 

Pedagog szkolny

 

 

 

Rodzice, wychowawcy, pedagog

 

 

 

 

Wychowawcy klas

Cały rok

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

Raz w miesiącu

 

W ciągu roku

 

 

W ciągu roku

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

Kwiecień

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

II semestr

 

 

II semestr

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

Cały rok

Dyrekcja szkoły podczas hospitacji lekcji, udział w uroczystościach szkolnych i klasowych oraz na podstawie analizy zapisów w dziennikach lekcyjnych.

 

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

 

Wicedyrektor

Wicedyrektor

 

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja

 

 

 

 

 

pedagog

Dyrektor radzie pedagogicznej w sprawozdaniu ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog Radzie Pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wicedyrektor Radzie Pedagogicznej

Pedagog szkolny Radzie Pedagogicznej

 

 

Pedagog  Radzie Pedagogicznej

 

 

 

 

 

Dyrektor Radzie Pedagogicznej

 

 

 

 

Wychowawcy w sprawozdaniu

7. Szkoła posiada wiedzę o domu rodzinnym i środowisku dziecka.

 

1.       Przeprowadzenie ankiet socjometrycznych.

 

2.       Posiadanie aktualnych wywiadów środowiskowych.

 

 

3.       Zbadanie oddziaływań wychowawczych domu rodzicielskiego i środowiska ucznia.

 

4.       Szczególna opieka nad uczniami z rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo.  

 

5.       Opieka nad uczniem zdolnym.

 

Omówienia na zebraniu rodzicielskim.

 

 

Zebranie danych na określony temat.

 

 

 

 

Ankieta dla uczniów – „Bezpiecznie spędzam wolny czas”.

 

 

 

Zebranie danych

Ankiety dla rodziców. Pozyskiwanie sponsorów na wycieczki szkolne.

 

 

 

Stała pomoc przy rozwoju zainteresowań ucznia.

IV-VI

 

 

 

0-VI

 

 

 

 

 

IV-VI

 

 

 

 

 

0-VI

 

 

 

 

 

 

0-VI

Pedagog szkolny i wychowawcy klas

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, pedagog szkolny

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, pedagog szkolny

 

II półrocze

 

 

 

XI

 

 

 

 

 

Luty

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Cały rok

Pedagog szkolny

 

 

 

Pedagog szkolny

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja

Pedagog szkolny Radzie Pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny Radzie Pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja

8. Udział uczniów w życiu szkoły.

 

 

1.  Szkoła uwzględnia propozycje uczniów dotyczące życia szkoły

.

 

2. Reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym (uroczystości państwowe itp.

 

3.Godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

 

4.Promocja szkoły w środowisku lokalnym

 

 

6.Szkoła troszczy się o wszechstronny rozwój ucznia

 

 

7.Przeciwdziałanie absencji w szkole

 

 

 

 

8.Ukwiecenie szkoły

 Współpraca z S.U. w zakresie organizacji apeli szkolnych i innych uroczystości.

 

Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach lokalnych.

 

 

Zawody sportowe

 

 

 

 

 

Aktualizowanie strony internetowej szkoły oraz redagowanie gazetki szkolnej.

Prowadzenie kół zainteresowań i realizacja projektów.

 

 

Zbieranie danych

Podejmowanie działań zapobiegających absencji zgodnie z regulaminem.

Przeprowadzenie konkursu na „Wzorową frekwencję”

Zgromadzenie doniczkowych roślin  ozdobnych i systematyczna dbałość o rośliny.

 

 

I-VI

 

 

 

 

 

IV-VI

 

 

 

 

 

IV- VI

 

 

 

I-VI

 

 

 

 

I-VI

 

 

 

 

 

0-VI

Samorząd Uczniowski, Rada Pedagogiczna

 

 

 

 

Beata Wróblewska

 

 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

 

 

 

Nauczyciele poloniści i informatycy

 

 

Nauczyciele przedmiotów

 

 

 

Wychowawcy klas, pedagog szkolny

 

 

 

 

Wychowawcy, S.U., nauczyciele przyrody i plastyki

Cały rok

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

IX-X

Dyrekcja

 

 

 

 

Dyrekcja

 

 

 

Dyrekcja

 

 

 

 

 

Dyrekcja

 

 

 

Dyrekcja

 

 

 

 

Pedagog  szkolny

 

 

 

 

 

 

Samorząd Uczniowski

Dyrekcja

 

 

 

 

Dyrekcja

 

 

 

Dyrekcja Radzie Pedagogicznej

 

 

 

 

Dyrekcja

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog  Radzie Pedagogicznej

 

 

 

 

 

Opiekun S.U. Radzie Pedagogicznej w sprawozdaniu

9. Uczeń stosuje zasady dobrego zachowania na co dzień.

 

1.Przyzwyczajanie uczniów   do posługiwania się zwrotami grzecznościowymi.

 

 

2.Uczenie wychowanków kulturalnego współżycia z innymi ludźmi. Ćwiczenie umiejętności kulturalnego prowadzenia dyskusji i negocjacji.

 

 

 

 

3. Konkurs „ Mistrz   Dobrych Manier” wiedza o dobrych manierach dla klas V

Przykład osobisty. Uczenie właściwych zachowań; reagowanie na niewłaściwe.

 

 

 

Przykład osobisty. Wskazanie i promowanie właściwego postępowania. Analizowanie konfliktowych sytuacji i dyskusji z uczniami poszukiwanie pozytywnych rozwiązań.

 

 

Uczenie prawidłowych zachowań w różnych sytuacjach.

0-VI

 

 

 

 

 

 

0-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Wszyscy nauczyciele, wychowawcy świetlicy

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, nauczyciele języka polskiego

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele bibliotekarze

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwiecień

Dyrekcja szkoły podczas hospitalizacji lekcji, udziału w uroczystościach szkolnych oraz na podstawie analizy zapisów w dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, dz. Pedagoga, sprawozdania semestralne wychowawców)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja

Dyrektor radzie pedagogicznej w sprawozdaniu ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja

10.Uczeń  posiada właściwy stosunek do osób dorosłych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Uczenie szacunku do osób starszych.

 

 

 

 

 

 

 

2.     Uczenie właściwego zachowania w kontaktach z dorosłymi i bieżące egzekwowanie stosowanych zachowań.

 

Pogadanki na godzinach wychowawczych ( kl. 0-III-zajęcia), przykłady z literatury

Organizowanie uroczystości z okazji ,,Dnia Babci”, ,,Dnia Dziadka”

 

Ukazywanie pozytywnych wzorów.

Zwracanie uwagi na formę wypowiedzi o dorosłych i zachowanie w stosunku do nich.

0-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

I-VI

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

 

 

 

 

 

I

 

W ciągu roku

 

 

 

 

Dyrekcja

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja

Dyrekcja

 

 

 

 

Dyrekcja

11.Uczeń ma właściwy stosunek do kolegów.

 

1.Przekazywanie  informacji na temat prawidłowych zachowań ucznia w grupie rówieśników i wobec dzieci różnych psychofizycznie – sprawnych inaczej.

 

 

2.Przekazanie uczniom wzorców do naśladowania.

 

 

 

 

 

3.Czuwanie nad właściwymi stosunkami interpersonalnymi w klasie.

 

4.Integrowanie zespołu klasowego poprzez kształtowanie poczucia własnej wartości i

 budowanie postaw empatii i zaufania.

 

 

 

 

 

 

5.Kształtowanie pozytywnego obrazu siebie poprzez poznawanie mocnych stron i docenianie sukcesów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanki, dyskusje, imprezy integracyjne.

 

Zorganizowanie imprezy pt. ,,Kolorowa kraina”

 

 

 

 

 

Obejrzenie i omówienie stosownego filmu, omawianie odpowiednich wzorców z przerabianych lektur.

 

 

Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów. Promowanie koleżeństwa i przyjaźni.

 

 

Organizowanie imprez klasowych, wycieczek, zabaw, dyskotek w celu lepszego poznania się uczniów.

 

Ustalenie kontraktu klasowego.

 

Organizowanie giełdy talentów i zainteresowań na godz. wychowawczych.

 

Organizowanie zajęć umożliwiających rozwijanie talentów, uzdolnień i zainteresowań.

 

Promowanie sukcesów uczniów poprzez nagrody i pochwały

 

 Sylwetka Jana Pawła jako wzoru tolerancji religijnej.  Pielgrzymki  Papieża.

 

0-VI

 

 

Klasy integracyjne i specjalne

 

 

 

 

I-VI

 

 

 

 

 

 

0-VI

 

 

 

 

0-VI

 

 

 

 

 

I-VI

 

IV-VI

 

 

 

I-VI

 

 

 

 

0-VI

 

 

 

 

I-VI

 

 

 

Pedagog szkolny, wychowawcy klas, wychowawcy  klas integracyjnych i specjalnych

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, nauczyciele języka polskiego

 

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

wychowawcy

 

pedagog, wychowawcy

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

Wychowawcy, katecheci, nauczyciele sztuki

 

W ciągu roku

 

 

 

maj/czerwiec

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

wrzesień

 

w ciągu roku

 

 

 

w ciągu roku

 

 

 

 

w ciągu roku

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Pedagog szkolny i wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny i wychowawcy

 

 

 

 

 

Pedagog – badania

 

 

 

 

Pedagog

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

Dyrekcja na podstawie zapisów w dzienniku

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół patrona szkoły

 

 

Pedagog szkolny na Radzie Pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny Radzie Pedagogicznej w sprawozdaniu semestralnym.

 

 

 

Pedagog

 

 

 

 

Wychowawcy radzie pedagogicznej w sprawozdaniu semestralnym

 

 

 

 

Pedagog  radzie pedagogicznej

 

 

Dyrekcja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Uczeń szanuje cudze dobra materialne i osobiste.

 

 

1.Przekazanie uczniom informacji co to są dobra osobiste i dlaczego należy je szanować.

 

2.Objaśnienie pojęcia „własność” oraz moralnych i prawnych konsekwencji sięgania po cudzą własność bądź jej niszczenie.

 

3.Uwrażliwienie uczniów na potrzebę poszanowania własności szkolnej.

 

 

 

Rozmowy na temat - dobre imię (ucznia, nauczyciela, szkoły, kraju), jak o nie dbać, co mu szkodzi.

 

Pogadanki, dyskusje stosowne do wieku ucznia.

 

 

 

 

 

Pogadanki

Wprowadzenie obowiązku pracy na rzecz szkoły lub naprawy szkody

 

I-VI

 

 

 

 

I-VI

 

 

 

 

 

 

0- VI

 

Wychowawcy klas i świetlicy

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

Dyrekcja i pedagog

 

W ciągu roku

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

Dyrekcja szkoły na podstawie analizy zapisów w dziennikach lekcyjnych i badań.

 

Pedagog

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja

 

Dyrektor Radzie Pedagogicznej w sprawozdaniu z nadzoru pedagogicznego

 

Pedagog

 Radzie Pedagogicznej

 

 

 

 

 

Dyrekcja

13. Uczeń umie zachować się w sytuacjach trudnych i stresujących.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Uczeń posługuje się poprawną polszczyzną.

 

1.Poinformowanie uczniów u kogo mogą szukać pomocy w trudnych sytuacjach.

 

 

 

 

 

 

2.Poinformowanie uczniów o wymaganiach edukacyjnych z programu nauczania poszczególnych przedmiotów i sposobach sprawdzania osiągnięć.

 

3.Ocenianie ma uczniowi wskazać jego osiągnięcia i braki oraz zachęcić do dalszej pracy.

 

4.Przeciwdziałanie sytuacjom stresującym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Niedopuszczenie do przeciążenia ucznia pracą.

 

 

 

 

 

1.Prowadzenie akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Przekazywanie uczniom wiedzy na temat korzystania z książek  popularno- naukowych.

 

3.Dostarczanie uczniom wzorów pięknej polszczyzny.

 

 

 

4.Konkurs ortograficzny z udziałem znanych w Łapach osób.

Pogadanki na godzinach wychowawczych, Informacje w gazetce szkolnej i w gazecie szkolnej – „Jedynka”.

Wyeksponowanie na szkolnych tablicach ogłoszeń numerów telefonów zaufania

 

Informacje na lekcjach organizacyjnych

 

 

 

 

 

Komentarz do oceny zawierający  odpowiednie wskazówki.

 

 

Zapoznanie uczniów nowych ze szkołą i jej pracownikami.

Organizowanie zajęć i zabaw  integracyjno- adaptacyjnych.

 

Przekazywanie zasad bezpieczeństwa na temat ruchu drogowego, zabaw, pobytu w szkole i na wycieczkach

Przeprowadzenie ankiety

,,Bezpieczeństwo i samopoczucie w szkole”

 

Monitorowanie dziennego i tygodniowego rozkładu prac klasowych oraz ilości zadawanej pracy domowej.

 

 

 

Prelekcja dla rodziców.

Cykliczne organizowanie czytania literatury dla dzieci.

,,Bajkowy kogel- mogel”-

zajęcia czytelnicze w bibliotece

Konkurs pięknego czytania w języku polskim i angielskim.

 

Zorganizowanie warsztatów

 

 

 

Zwracanie uwagi na poprawność wypowiedzi.

Własny przykład. Wskazywanie wzorów literackich.

 

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu

IV-VI

 

 

 

 

 

I- VI

 

 

 

I-VI

 

 

 

 

 

 

I-VI

 

 

 

 

0-I

 

 

 

 

 

 

 

0-VI

 

 

 

IV-VI

 

 

 

I-VI

 

 

 

 

 

 

I-III

 

 

 

 

 

IV- VI

 

 

 

 

IV- VI

 

 

 

 

I-VI

 

 

 

 

 

IV-VI

Wychowawcy klas

Samorząd Uczniowski

 

 

 

 

Pedagog

 

 

 

Wszyscy nauczyciele przedmiotów

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele przedmiotów

 

 

 

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, bibliotekarze

 

 

 

 

Bibliotekarze

 

 

 

 

Bibliotekarze

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

poloniści

Wrzesień

Październik

 

 

 

 

IX

 

 

 

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

II półrocze

Pedagog we współpracy z Samorządem Uczniowskim

 

 

 

 

Dyrekcja

 

 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

 

 

Pedagog – ankiety

Dyrekcja w ramach nadzoru pedagogicznego.

 

 

Dyrektor na podstawie dokumentacji

 

 

 

 

 

 

Dyrektor  na podstawie dokumentacji

 

 

Dyrektor

 

 

 

Dyrekcja w ramach nadzoru pedagogicznego, Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Dyrektor

 

 

 

Dyrekcja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja

Dyrektor na Radzie Pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog Radzie Pedagogicznej w sprawozdaniu semestralnym. 

 

 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego  Radzie Pedagogicznej

 

 

Wychowawcy Radzie Pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

Dyrektor  Radzie Pedagogicznej

 

 

Pedagog Radzie Pedagogicznej

 

 

Dyrektor  radzie pedagogicznej

 

 

 

 

 

Bibliotekarze Radzie Pedagogicznej w sprawozdaniu rocznym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Radzie Pedagogicznej w sprawozdaniu

15. Uczeń jest asertywny.

 

1.Przekazanie uczniom wiedzy na temat szkodliwego oddziaływania używek, jak również negatywnego oddziaływania nieodpowiedniego towarzystwa, agresji, cyber przemocy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Badanie relacji interpersonalnych w klasach.

 

 

3.Kształtowanie asertywnych postaw poprzez sztukę odmawiania, wzajemne wspieranie, werbalizację potrzeb.

 

 

 

 

 

Warsztaty- jak być asertywnym (projekcja filmu)

 

Dyskusje na godzinach wychowawczych

 

Spotkanie z  policjantem

 

Przeprowadzenie ankiety- ,,Używki, uzależnienia”

 

Wdrożenie programu ,,Nie pal przy mnie, proszę”

 

 

 

Realizacja programu anty nikotynowego ,,Znajdź własne rozwiązanie”

 

Użycie socjotechnik

 

 

 

 

Prowadzenie treningu asertywności

 

Realizacja na godzinach wychowawczych tematów o systemie wartości i kształtowaniu charakteru.

Omawianie filmów, lektur i przykładów z życia codziennego

VI

 

 

 

 

IV-VI

 

I-VI

 

IV-VI

 

 

I-III

 

 

 

 

IV-VI

 

 

 

IV-VI

 

 

 

 

I-VI

Pedagog

 

 

 

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

Pedagog, wychowawcy

 

 

Pedagog

 

 

 

 

Pedagog

 

 

 

Pedagog

 

 

 

 

Wychowawcy, poloniści

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

Listopad

 

II półrocze

 

W ciągu roku

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 W ciągu roku

 

 

 

Październik

Listopad

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

Pedagog

 

 

 

 

Wicedyrektor

 

 

 

Dyrektor

 

 

Pedagog na podstawie przekazywanych przez wychowawców analiz ankiet.

 

 

 

Pedagog

Pedagog  Radzie Pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog  Radzie Pedagogicznej

 

Pedagog Radzie Pedagogicznej w sprawozdaniu semestralnym.

 

 

 

 

 

Wychowawcy  Radzie Pedagogicznej

 

16. Uczeń potrafi odpowiednio zachować się w obliczu nieszczęśliwych wypadków,

1.Ćwiczenie umiejętności niesienia pierwszej pomocy.

 

 

 

 

Pogadanki i dyskusje prowadzone z dziećmi.

 

Przeprowadzenie pokazów, obejrzenie filmu pt.: „Pierwsza pomoc”.

Spotkanie z ratownikiem

0-VI

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas i świetlicy

 

Higienistka szkolna

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja w ramach nadzoru pedagogicznego

 

 

Straszy inspektor ds. BHP

 

 

Dyrektor Radzie Pedagogicznej

 

 

Inspektor ds. BHP Radzie Pedagogicznej w sprawozdaniu

którym ulegli inni ludzie.

 

 

 

 

 

 

 

2. Wdrożenie programu      „ Żyj bezpiecznie i zdrowo”

 

3. Wdrażanie uczniów do zgłaszania dorosłym o zauważonych niebezpieczeństwach i zagrożeniach

medycznym.

Realizacja programu ,,Pierwsza pomoc”

 

Zdobywanie karty rowerowej

Pogadanki z policją , strażą, z pedagogiem i psychologiem szkolnym

 

Zapoznanie uczniów z numerami telefonów alarmowych .

 

 

III

 

IV

 

 

0-VI

 

 

 

0- VI

 

 

pedagog

 

nauczyciel techniki

 

 

Wszyscy nauczyciele wychowawcy klas, pedagog

 

Wychowawcy

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

IX- X

 

 

Nauczyciel odpowiedzialny za egzamin na kartę rowerową

 

 

 

 

Wicedyrektor

 

 

 

Wicedyrektor

okresowym.

 

 

 

 

 

Pedagog  Radzie Pedagogicznej

17.Uczen zna swoje prawa

1. Zapoznawanie uczniów z prawami dziecka i ucznia.

 

2.Wdrażanie do przestrzegania praw człowieka zgodnie z zasadą ,,Tam kończą  się moje prawa, gdzie zaczynają się prawa innych ludzi”

3.Przekazywanie uczniom informacji o instytucjach stojących na straży przestrzegania praw dziecka i ucznia

Pogadanki, prezentacje multimedialne, gazetki tematyczne.

 

Realizacja tematyki związanej z prawami dziecka i ucznia na poszczególnych przedmiotach.

 

 

Wyeksponowanie informacji na tablicy ogłoszeń.

Przekazywanie informacji przez wychowawców.

O-VI

 

 

 

 

O-VI

 

 

 

 

 

I-VI

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Pedagog , wychowawcy

W ciągu roku

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

IX- X

Dyrekcja na podstawie dokumentacji

 

 

 

Dyrekcja w ramach nadzoru pedagogicznego

 

 

 

 

Wicedyrektor

Dyrektor Radzie Pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Uczeń potrafi dbać o swoje zdrowie

1. Przekazywanie uczniom informacji dotyczących zdrowego stylu życia.

 

 

 

2 Wdrażanie do przestrzegania zasad zdrowego żywienia.

 

 

Prelekcja, pogadanki

 

Przeprowadzenie ankiety ,,Wiem co jem”

Realizacja programu ,,Lekki plecak”

Udział w akcji ,,Owoce w szkole”, ,,Szklanka mleka”, ,,Śniadanie daje moc”

,,Surówkowe szaleństwo”-konkurs na najzdrowszą,

0-VI

 

 

 

IV-VI

 

 

I-III

 

 

 

I-IV

Nauczyciele przyrody, wychowawcy   

 

 pedagog

wychowawcy, rehabilitant

 

Dyrekcja , wychowawcy

 

 

Wychowawcy,

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

marzec

 

Wicedyrektor na podstawie dokumentacji

 

 

Dyrektor

 

 

Dyrektor

 

 

 

Wicedyrektor

Dyrekcja Radzie Pedagogicznej

 

 

 

 

 

Dyrektor Radzie Pedagogicznej

 

Dyrekcja Radzie Pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor  Radzie Pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

3Zachęcanie uczniów do uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej.

najsmaczniejszą surówkę.

 

Wyeksponowanie ,,Piramidy zdrowego

żywienia”

 

Monitorowanie produktów sprzedawanych w sklepiku szkolnym

 

Organizowanie wycieczek rowerowych i pieszych, na basen, zabawy w ,,Fikolandzie”, zajęcia taneczne

 

 

 

0-VI

 

 

0-VI

 

 

 

 

0-VI

 

 

 

 

 

nauczyciele przyrody

 

Nauczyciele świetlicy

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele  w-f

 

 

Cały rok

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Dyrektor, wychowawcy

 

 

 

Wicedyrektor na podstawie dokumentacji

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Opracował Zespół Wychowawczy w składzie: Przewodnicząca- Bożena Perkowska i przedstawiciele poszczególnych poziomów nauczania: Iwona Szustak , Alicja Raciborska, Dariusz Jabłoński, Bożena Cal, Ewa Łapińska, Beata Wróblewska i Edyta Szczypiorska (pedagog szkolny).