INTEGRACJA

HISTORIA INTEGRACJI   KLASY INTEGRACYJNE   KLASY TERAPEUTYCZNO-ROZWOJOWE    NAUCZYCIELE W KLASIE INTEGRACYJNEJ   NAUCZYCIELE SPECJALIŚCI   UROCZYSTOŚCI   OSIĄGNIĘCIA     TURNUSY REHABILITACYJNE      

 ,,,


 „My także chcemy wznosić latawce

i tak jak zdrowi biegać pod wiatr.

Niesprawną ręką zrywać dmuchawce.   

I z krótszą nogą poznawać świat. 

Zróbcie nam miejsce, nie patrzcie wrogo.

Niepełnosprawni i chcą, i mogą:

odkrywać góry, zawieszać słońce,

darować serca - czujesz? - gorące!

Otwórzcie okna po nocy dzwonku,

 nie chcemy ciągle sterczeć w przedsionku!”  


HISTORIA  INTEGRACJI

         1 września 2000 roku nasza szkoła zrobiła krok, który odmienił jej historię. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i potrzebom dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Łapy – utworzono dwie pierwsze klasy integracyjne. Decyzja ta wymagała dużo odwagi. Była to klasa Id i Ie. Dziś te dzieci są już uczniami drugiej klasy gimnazjum. Obecnie w szkole funkcjonuje siedem klas integracyjnych, w których uczy się ogólnie 128 uczniów, w tym 23 z orzeczeniami i 15 z opiniami. Dzieci niepełnosprawne są kierowane do nauczania w klasach integracyjnych na podstawie orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

          1 września 2002 roku w naszej szkole powstała pierwsza klasa terapeutyczno – rozwojowa, a 1 września 2005 roku została utworzona kolejna. Klasy terapeutyczno – rozwojowe są alternatywą dla tych dzieci, które nie mogą funkcjonować w klasach integracyjnych i posiadają niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

POWRÓT


KLASY INTEGRACYJNE

         Klasa integracyjna to klasa, do której uczęszczają dzieci, których rodzice wyrazili zgodę i poparcie dla idei wspólnej nauki oraz zabawy dzieci zdrowych i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Klasa ta liczy 15-20 uczniów. W tej grupie jest 3-5 dzieci skierowanych na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

         Dzieci zdrowe do klasy integracyjnej przyjmowane są
w sposób  przemyślany. Powinny być to dzieci zrównoważone, zdolne, ambitne, o wysokim poziomie rozwoju intelektualnego. To one wspierają, pomagają, motywują do pracy uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, dlatego stanowią tak ważny, nieodłączny i przeważający element klasy integracyjnej.

         W klasie integracyjnej są miejsca przeznaczone dla dzieci,
w których rozwoju zostały rozpoznane trudności uniemożliwiające realizację obowiązku szkolnego bez dodatkowego wsparcia. Są to uczniowie z różnymi rodzajami niepełnosprawności:

-  intelektualną,

-  ruchową,

-  niewidome i słabowidzące,

-  niedosłyszące,

-  z zaburzeniami sprzężonymi,

-  z zaburzeniami zachowania,

-  z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym.

.

KLASA IA

KLASY INTEGRACYJNE ROK SZKOLNY 2009\2010

 

.

KLASA IA

KLASY INTEGRACYJNE ROK SZKOLNY 2008\2009

 

 

POWRÓT


KLASY TERAPEUTYCZNO - ROZWOJOWE

          Klasa terapeutyczno - rozwojowa to klasa, do której uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Może liczyć od 6 do 8 uczniów.

          Specyfika kształcenia dzieci z taką niepełnosprawnością polega na wychowaniu i nauczaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy. Z myślą o „naszych” uczniach opracowane są indywidualne programy terapeutyczno - rozwojowe obejmujące różne sfery rozwoju dziecka.     

POWRÓT


NAUCZYCIELE W KLASIE INTEGRACYJNEJ

         W klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli: jeden –nauczyciel nauczania zintegrowanego lub nauczyciel danego przedmiotu, drugi – pedagog specjalny, pełniący rolę nauczyciela wspomagającego. Obaj są  odpowiedzialni za postępy uczniów w równym stopniu. Pedagog wiodący zwany też prowadzącym realizuje ramowe treści, natomiast pedagog wspomagający dostosowuje treści do możliwości każdego dziecka.

         Dzieci niepełnosprawne są pod opieką pedagoga wspomagającego, ale nie znaczy to, że nie są pytane i wywoływane do tablicy przez nauczyciela prowadzącego. Dzieci zdrowe natomiast zawsze mogą liczyć na pomoc drugiego pedagoga. Gdy w klasie jest dwóch nauczycieli i uczy się 17-20 dzieci, to zawsze jest czas na specjalne potraktowanie każdego ucznia i poświęcenie mu tyle uwagi, ile potrzebuje.

        

POWRÓT


NAUCZYCIELE SPECJALIŚCI

         Dzieci z klas integracyjnych i terapeutyczno - rozwojowych otoczone są szczególną opieką specjalistów, którzy zapraszają je na zajęcia indywidualne lub grupowe do swoich gabinetów. W naszej szkole pracują:

-   pedagog,

-   pedagog specjalny,

-   psycholog,

-   rehabilitant ruchowy,

-   logopeda,

-   nauczyciel prowadzący zajęcia metodą Tomatisa.

         Z pomocy specjalistów mogą korzystać nie tylko dzieci niepełnosprawne, ale i zdrowe, a także ich rodzice.

         Zadaniem specjalistów pracujących z uczniami jest m.in. stwarzanie takich warunków, które pobudzają aktywność dzieci oraz pozwalają na ujawnienie tkwiących w każdym potencjalnych zdolności.

Pani pedagog Edyta Szczypiorska służy pomocą uczniom i rodzicom.

 

Pedagog specjalny pani Renata Niwińska prowadzi zajęcia rewalidacyjne.

 

Zajęcia grupowe z panią psycholog Agnieszką Łapińską.

 

Pani Maria Roszkowska zaprasza na zajęcia rehabilitacji ruchowej.

 

Prawidłowej wymowy uczy logopeda - pani Arletta Maciejczuk

 

Pani Magdalena Wrzos pracuje z uczniami Metodą Tomatisa.

POWRÓT


UROCZYSTOŚCI

         Uczniowie z klas integracyjnych i terapeutyczno - rozwojowych uczestniczą w życiu szkoły na tych samych prawach. Biorą udział w różnych wycieczkach, konkursach, imprezach okolicznościowych i uroczystościach szkolnych, zajęciach pozalekcyjnych. Po to jest integracja: zawsze razem, a nie osobno.             

          Zarówno uczniowie pełnosprawni i niepełnosprawni wynoszą z tych wzajemnych kontaktów same korzyści. U uczniów niepełnosprawnych obserwujemy istotne zmiany w rozwoju emocjonalnym: wzrost poczucia własnej wartości, samooceny, pewności siebie. Ich postawa wycofująca ustępuje potrzebie nawiązywania kontaktów i naśladowania pozytywnych wzorców.

POWRÓT


OSIĄGNIĘCIA

 

         Klasa integracyjna i klasa terapeutyczno-rozwojowa to naturalne części edukacji, miejsca, gdzie każdy uczeń odnosi sukcesy i ma prawo popełniać błędy.

         Dzieci w klasie integracyjnej realizują taki sam program nauczania jak dzieci w klasach ogólnych. Tylko uczniowie mający specjalne potrzeby edukacyjne realizują ten program dostosowany do ich możliwości i potrzeb.

         Klasa integracyjna może mieć najlepsze wyniki w nauce.
I tak dzieje się w naszej szkole. Na przykład na koniec roku szkolnego 2006/2007 najwyższą średnią uzyskała klasa IVd – 4,60, na drugim miejscu uplasowała się IVc – 4,49, a zaraz po niej była Vd – 4,48. Wszystkie te klasy są integracyjne.

         Uczniowie klas integracyjnych, zarówno zdrowi jak
i niepełnosprawni, osiągają sukcesy w różnych konkursach szkolnych, międzyszkolnych, zawodach sportowych. Mamy już finalistów oraz laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych na szczeblu rejonowym i wojewódzkim.

POWRÓT


TURNUSY REHABILITACYJNE

          Tradycją w naszej szkole stały się coroczne wyjazdy uczniów niepełnosprawnych z klas integracyjnych i terapeutyczno - rozwojowych wraz z rodzicami na turnusy rehabilitacyjne nad morze do Jarosławca.

          Sanatorium „Panorama Morska” wyposażone jest w bogatą bazę leczniczo – rehabilitacyjną i rekreacyjno – sportową. Zapewnia zabiegi rehabilitacyjne np.: z kinezyterapii, hydroterapii, fizykoterapii, światłolecznictwa, inhalacji, krioterapii i inne, które podnoszą sprawność fizyczną dzieci oraz leczą różne schorzenia.

          Wyjazd jest możliwy dzięki dofinansowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Łapy oraz „Stowarzyszenia Szkoła bez Barier”.

 

POWRÓT